બાથિંડા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બાથિંડા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
બાર્નાલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
બાથિંડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ફરીદકોટ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ફતેહાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
ફતેહગgarh સાહિબ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ફાજિલકા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ફિરોઝપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ગંગાનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
હનુમાનગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
હિસાર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
જલંધર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
કૈથલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
કપુરથલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
લુધિયાણા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
માણસા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
મોગા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
મુકતસર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
પટિયાલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
સંગ્રુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
સિરસા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
તરણ તરણ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
બાથિંડા : સોનાનો ભાવ

બાથિંડા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
બાર્નાલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
બાથિંડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
ફરીદકોટ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
ફતેહાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
ફતેહગgarh સાહિબ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
ફાજિલકા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
ફિરોઝપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
ગંગાનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
હનુમાનગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
હિસાર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
જલંધર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
કૈથલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
કપુરથલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
લુધિયાણા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
માણસા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
મોગા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
મુકતસર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
પટિયાલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
સંગ્રુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
સિરસા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
તરણ તરણ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
બાથિંડા : ચાંદીના ભાવ