બેમેટારા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બેમેટારા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અનુપુર 05 જુલાઈ 2022 53,190
બાલાઘાટ 05 જુલાઈ 2022 53,190
બાલોડા 05 જુલાઈ 2022 53,110
બાલોડા બજાર 05 જુલાઈ 2022 53,110
બેમેટારા 05 જુલાઈ 2022 53,110
બિલાસપુર 05 જુલાઈ 2022 53,110
ધામતારી 05 જુલાઈ 2022 53,110
ડિંડોરી 05 જુલાઈ 2022 53,190
દુર્ગ 05 જુલાઈ 2022 53,110
ગોંડિયા 05 જુલાઈ 2022 53,130
જાંજગીર 05 જુલાઈ 2022 53,110
કાંકર 05 જુલાઈ 2022 53,110
કવર્ધા 05 જુલાઈ 2022 53,110
કોરબા 05 જુલાઈ 2022 53,110
મહાસમુંદ 05 જુલાઈ 2022 53,110
માંડલા 05 જુલાઈ 2022 53,190
મુંગલી 05 જુલાઈ 2022 53,110
રાયપુર 05 જુલાઈ 2022 53,110
રાજનાંદગાંવ 05 જુલાઈ 2022 53,110
બેમેટારા : સોનાનો ભાવ

બેમેટારા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અનુપુર 05 જુલાઈ 2022 59,160
બાલાઘાટ 05 જુલાઈ 2022 59,160
બાલોડા 05 જુલાઈ 2022 59,070
બાલોડા બજાર 05 જુલાઈ 2022 59,070
બેમેટારા 05 જુલાઈ 2022 59,070
બિલાસપુર 05 જુલાઈ 2022 59,070
ધામતારી 05 જુલાઈ 2022 59,070
ડિંડોરી 05 જુલાઈ 2022 59,160
દુર્ગ 05 જુલાઈ 2022 59,070
ગોંડિયા 05 જુલાઈ 2022 59,100
જાંજગીર 05 જુલાઈ 2022 59,070
કાંકર 05 જુલાઈ 2022 59,070
કવર્ધા 05 જુલાઈ 2022 59,070
કોરબા 05 જુલાઈ 2022 59,070
મહાસમુંદ 05 જુલાઈ 2022 59,070
માંડલા 05 જુલાઈ 2022 59,160
મુંગલી 05 જુલાઈ 2022 59,070
રાયપુર 05 જુલાઈ 2022 59,070
રાજનાંદગાંવ 05 જુલાઈ 2022 59,070
બેમેટારા : ચાંદીના ભાવ