બેતુલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બેતુલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમરાવતી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
બેતુલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ભોપાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
છિંદવાડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
હરદા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
હોશંગાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ખંડવા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
નાગપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
રાયસેન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
વર્ધા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
બેતુલ : સોનાનો ભાવ

બેતુલ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમરાવતી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
બેતુલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ભોપાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
છિંદવાડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
હરદા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
હોશંગાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ખંડવા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
નાગપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
રાયસેન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
વર્ધા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
બેતુલ : ચાંદીના ભાવ