ભદ્રદ્રિ કોથગુદેમ્ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ભદ્રદ્રિ કોથગુદેમ્ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ભદ્રદ્રિ કોથગુદેમ્ 02 જુલાઈ 2022 51,780
બીજપુર 02 જુલાઈ 2022 51,680
પૂર્વ ગોદાવરી 02 જુલાઈ 2022 51,780
ગુંટુર 02 જુલાઈ 2022 51,780
જનગાંવ 02 જુલાઈ 2022 51,780
જયશંકર ભૂપાલપા 02 જુલાઈ 2022 51,780
ખમ્મમ્ 02 જુલાઈ 2022 51,780
માચિલીપટ્ટનમ્ 02 જુલાઈ 2022 51,780
મહાબુબાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,780
મલકંગીરી 02 જુલાઈ 2022 51,710
નલગોંડા 02 જુલાઈ 2022 51,780
સુકમા 02 જુલાઈ 2022 51,680
સૂર્યપેટ 02 જુલાઈ 2022 51,780
વારંગલ 02 જુલાઈ 2022 51,780
વારંગલ ગ્રામીણ 02 જુલાઈ 2022 51,780
પશ્ચિમ ગોદાવરી 02 જુલાઈ 2022 51,780
ભદ્રદ્રિ કોથગુદેમ્ : સોનાનો ભાવ

ભદ્રદ્રિ કોથગુદેમ્ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ભદ્રદ્રિ કોથગુદેમ્ 02 જુલાઈ 2022 59,790
બીજપુર 02 જુલાઈ 2022 59,670
પૂર્વ ગોદાવરી 02 જુલાઈ 2022 59,790
ગુંટુર 02 જુલાઈ 2022 59,790
જનગાંવ 02 જુલાઈ 2022 59,790
જયશંકર ભૂપાલપા 02 જુલાઈ 2022 59,790
ખમ્મમ્ 02 જુલાઈ 2022 59,790
માચિલીપટ્ટનમ્ 02 જુલાઈ 2022 59,790
મહાબુબાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,790
મલકંગીરી 02 જુલાઈ 2022 59,710
નલગોંડા 02 જુલાઈ 2022 59,790
સુકમા 02 જુલાઈ 2022 59,670
સૂર્યપેટ 02 જુલાઈ 2022 59,790
વારંગલ 02 જુલાઈ 2022 59,790
વારંગલ ગ્રામીણ 02 જુલાઈ 2022 59,790
પશ્ચિમ ગોદાવરી 02 જુલાઈ 2022 59,790
ભદ્રદ્રિ કોથગુદેમ્ : ચાંદીના ભાવ