ભંડારા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ભંડારા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બાલાઘાટ 21 એપ્રિલ 2024 72,890
ભંડારા 21 એપ્રિલ 2024 72,820
ચંદ્રપુર 21 એપ્રિલ 2024 72,820
છિંદવાડા 21 એપ્રિલ 2024 72,890
દિગલીપુર 21 એપ્રિલ 2024 73,170
ગોંડિયા 21 એપ્રિલ 2024 72,820
નાગપુર 21 એપ્રિલ 2024 72,820
રાજનાંદગાંવ 21 એપ્રિલ 2024 72,790
સિઓની 21 એપ્રિલ 2024 72,890
વર્ધા 21 એપ્રિલ 2024 72,820
ભંડારા : સોનાનો ભાવ

ભંડારા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બાલાઘાટ 21 એપ્રિલ 2024 83,850
ભંડારા 21 એપ્રિલ 2024 83,770
ચંદ્રપુર 21 એપ્રિલ 2024 83,770
છિંદવાડા 21 એપ્રિલ 2024 83,850
દિગલીપુર 21 એપ્રિલ 2024 84,170
ગોંડિયા 21 એપ્રિલ 2024 83,770
નાગપુર 21 એપ્રિલ 2024 83,770
રાજનાંદગાંવ 21 એપ્રિલ 2024 83,730
સિઓની 21 એપ્રિલ 2024 83,850
વર્ધા 21 એપ્રિલ 2024 83,770
ભંડારા : ચાંદીના ભાવ