ભંડારા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ભંડારા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બાલાઘાટ 02 જુલાઈ 2022 51,750
ભંડારા 02 જુલાઈ 2022 51,700
ચંદ્રપુર 02 જુલાઈ 2022 51,700
છિંદવાડા 02 જુલાઈ 2022 51,750
દિગલીપુર 02 જુલાઈ 2022 52,190
ગોંડિયા 02 જુલાઈ 2022 51,700
નાગપુર 02 જુલાઈ 2022 51,700
રાજનાંદગાંવ 02 જુલાઈ 2022 51,680
સિઓની 02 જુલાઈ 2022 51,750
વર્ધા 02 જુલાઈ 2022 51,700
ભંડારા : સોનાનો ભાવ

ભંડારા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બાલાઘાટ 02 જુલાઈ 2022 59,760
ભંડારા 02 જુલાઈ 2022 59,700
ચંદ્રપુર 02 જુલાઈ 2022 59,700
છિંદવાડા 02 જુલાઈ 2022 59,760
દિગલીપુર 02 જુલાઈ 2022 60,270
ગોંડિયા 02 જુલાઈ 2022 59,700
નાગપુર 02 જુલાઈ 2022 59,700
રાજનાંદગાંવ 02 જુલાઈ 2022 59,670
સિઓની 02 જુલાઈ 2022 59,760
વર્ધા 02 જુલાઈ 2022 59,700
ભંડારા : ચાંદીના ભાવ