ભરતપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ભરતપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
આગ્રા 02 જુલાઈ 2022 51,710
અલીગ. 02 જુલાઈ 2022 51,710
અલવર 02 જુલાઈ 2022 51,690
ભરતપુર 02 જુલાઈ 2022 51,690
ભીંડ 02 જુલાઈ 2022 51,750
બુલંદશહેર 02 જુલાઈ 2022 51,710
દૌસા 02 જુલાઈ 2022 51,690
સંરક્ષણ કોલોની 02 જુલાઈ 2022 51,610
ધૌલપુર 02 જુલાઈ 2022 51,690
દ્વારકા 02 જુલાઈ 2022 51,610
ઇટાહ 02 જુલાઈ 2022 51,710
ઇટાવા 02 જુલાઈ 2022 51,710
ફરીદાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,690
ફિરોઝાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,710
ગૌતમ બુધ નગર 02 જુલાઈ 2022 51,710
ગુડગાંવ 02 જુલાઈ 2022 51,690
ગ્વાલિયર 02 જુલાઈ 2022 51,750
હાથરસ 02 જુલાઈ 2022 51,710
કરૌલી 02 જુલાઈ 2022 51,690
કાશી રામ નગર 02 જુલાઈ 2022 51,710
મૈનપુરી 02 જુલાઈ 2022 51,710
મથુરા 02 જુલાઈ 2022 51,710
મેવાત 02 જુલાઈ 2022 51,690
મુરેના 02 જુલાઈ 2022 51,750
નવી દિલ્હી 02 જુલાઈ 2022 51,610
પલવાલ 02 જુલાઈ 2022 51,690
પ્રીત વિહાર 02 જુલાઈ 2022 51,610
રેવારી 02 જુલાઈ 2022 51,690
સાકેત 02 જુલાઈ 2022 51,610
ભરતપુર : સોનાનો ભાવ

ભરતપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
આગ્રા 02 જુલાઈ 2022 59,710
અલીગ. 02 જુલાઈ 2022 59,710
અલવર 02 જુલાઈ 2022 59,690
ભરતપુર 02 જુલાઈ 2022 59,690
ભીંડ 02 જુલાઈ 2022 59,760
બુલંદશહેર 02 જુલાઈ 2022 59,710
દૌસા 02 જુલાઈ 2022 59,690
સંરક્ષણ કોલોની 02 જુલાઈ 2022 59,600
ધૌલપુર 02 જુલાઈ 2022 59,690
દ્વારકા 02 જુલાઈ 2022 59,600
ઇટાહ 02 જુલાઈ 2022 59,710
ઇટાવા 02 જુલાઈ 2022 59,710
ફરીદાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,680
ફિરોઝાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,710
ગૌતમ બુધ નગર 02 જુલાઈ 2022 59,710
ગુડગાંવ 02 જુલાઈ 2022 59,680
ગ્વાલિયર 02 જુલાઈ 2022 59,760
હાથરસ 02 જુલાઈ 2022 59,710
કરૌલી 02 જુલાઈ 2022 59,690
કાશી રામ નગર 02 જુલાઈ 2022 59,710
મૈનપુરી 02 જુલાઈ 2022 59,710
મથુરા 02 જુલાઈ 2022 59,710
મેવાત 02 જુલાઈ 2022 59,680
મુરેના 02 જુલાઈ 2022 59,760
નવી દિલ્હી 02 જુલાઈ 2022 59,600
પલવાલ 02 જુલાઈ 2022 59,680
પ્રીત વિહાર 02 જુલાઈ 2022 59,600
રેવારી 02 જુલાઈ 2022 59,680
સાકેત 02 જુલાઈ 2022 59,600
ભરતપુર : ચાંદીના ભાવ