ભાવનગર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ભાવનગર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમદાવાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
અમરેલી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
આનંદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
ભરૂચ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
ભાવનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
બોટાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
ખેડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
નર્મદા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
નવસારી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
રાજકોટ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
સુરત 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
સુરેન્દ્રનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
તાપી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
વડોદરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
વલસાડ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
ભાવનગર : સોનાનો ભાવ

ભાવનગર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમદાવાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
અમરેલી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
આનંદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
ભરૂચ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
ભાવનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
બોટાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
ખેડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
નર્મદા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
નવસારી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
રાજકોટ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
સુરત 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
સુરેન્દ્રનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
તાપી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
વડોદરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
વલસાડ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
ભાવનગર : ચાંદીના ભાવ