બીજપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બીજપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ભદ્રદ્રિ કોથગુદેમ્ 22 જૂન 2024 71,730
બીજપુર 22 જૂન 2024 71,590
દાંતેવાડા 22 જૂન 2024 71,590
ગડચિરોલી 22 જૂન 2024 71,620
જગદલપુર 22 જૂન 2024 71,590
જયશંકર ભૂપાલપા 22 જૂન 2024 71,730
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 22 જૂન 2024 71,730
કોંડાગાંવ 22 જૂન 2024 71,590
મહાબુબાબાદ 22 જૂન 2024 71,730
મલકંગીરી 22 જૂન 2024 71,640
માન્ચેરીયલ 22 જૂન 2024 71,730
પેડદાપલ્લી 22 જૂન 2024 71,730
સુકમા 22 જૂન 2024 71,590
વારંગલ 22 જૂન 2024 71,730
વારંગલ ગ્રામીણ 22 જૂન 2024 71,730
બીજપુર : સોનાનો ભાવ

બીજપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ભદ્રદ્રિ કોથગુદેમ્ 22 જૂન 2024 89,530
બીજપુર 22 જૂન 2024 89,360
દાંતેવાડા 22 જૂન 2024 89,360
ગડચિરોલી 22 જૂન 2024 89,390
જગદલપુર 22 જૂન 2024 89,360
જયશંકર ભૂપાલપા 22 જૂન 2024 89,530
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 22 જૂન 2024 89,530
કોંડાગાંવ 22 જૂન 2024 89,360
મહાબુબાબાદ 22 જૂન 2024 89,530
મલકંગીરી 22 જૂન 2024 89,410
માન્ચેરીયલ 22 જૂન 2024 89,530
પેડદાપલ્લી 22 જૂન 2024 89,530
સુકમા 22 જૂન 2024 89,360
વારંગલ 22 જૂન 2024 89,530
વારંગલ ગ્રામીણ 22 જૂન 2024 89,530
બીજપુર : ચાંદીના ભાવ