બીજપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બીજપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ભદ્રદ્રિ કોથગુદેમ્ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
બીજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
દાંતેવાડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
ગડચિરોલી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
જગદલપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
જયશંકર ભૂપાલપા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
કોંડાગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
મહાબુબાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
મલકંગીરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
માન્ચેરીયલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
પેડદાપલ્લી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
સુકમા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
વારંગલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
વારંગલ ગ્રામીણ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
બીજપુર : સોનાનો ભાવ

બીજપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ભદ્રદ્રિ કોથગુદેમ્ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
બીજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,770
દાંતેવાડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,770
ગડચિરોલી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
જગદલપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,770
જયશંકર ભૂપાલપા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
કોંડાગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,770
મહાબુબાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
મલકંગીરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
માન્ચેરીયલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
પેડદાપલ્લી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
સુકમા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,770
વારંગલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
વારંગલ ગ્રામીણ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
બીજપુર : ચાંદીના ભાવ