બક્સર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બક્સર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરવાલ 27 મે 2024 71,820
Aurangરંગાબાદ 27 મે 2024 71,820
આઝમગ. 27 મે 2024 71,880
બલિયા 27 મે 2024 71,880
ભોજપુર 27 મે 2024 71,820
બક્સર 27 મે 2024 71,820
ચંદૌલી 27 મે 2024 71,880
છપરા 27 મે 2024 71,820
દેવરિયા 27 મે 2024 71,880
ગયા 27 મે 2024 71,820
ગાજીપુર 27 મે 2024 71,880
ગોપાલગંજ 27 મે 2024 71,820
ગોરખપુર 27 મે 2024 71,880
જૈનપુર 27 મે 2024 71,880
જહાનાબાદ 27 મે 2024 71,820
કૈમૂર 27 મે 2024 71,820
કુશીનગર 27 મે 2024 71,880
મૌનાથભંજન 27 મે 2024 71,880
મિર્ઝાપુર 27 મે 2024 71,880
મોતીહારી 27 મે 2024 71,820
મુઝફ્ફરપુર 27 મે 2024 71,820
નાલંદા 27 મે 2024 71,820
પટણા 27 મે 2024 71,820
રોહતાસ 27 મે 2024 71,820
સીવાન 27 મે 2024 71,820
સોનભદ્ર 27 મે 2024 71,880
વૈશાલી 27 મે 2024 71,820
વારાણસી 27 મે 2024 71,880
બક્સર : સોનાનો ભાવ

બક્સર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરવાલ 27 મે 2024 91,970
Aurangરંગાબાદ 27 મે 2024 91,970
આઝમગ. 27 મે 2024 92,040
બલિયા 27 મે 2024 92,040
ભોજપુર 27 મે 2024 91,970
બક્સર 27 મે 2024 91,970
ચંદૌલી 27 મે 2024 92,040
છપરા 27 મે 2024 91,970
દેવરિયા 27 મે 2024 92,040
ગયા 27 મે 2024 91,970
ગાજીપુર 27 મે 2024 92,040
ગોપાલગંજ 27 મે 2024 91,970
ગોરખપુર 27 મે 2024 92,040
જૈનપુર 27 મે 2024 92,040
જહાનાબાદ 27 મે 2024 91,970
કૈમૂર 27 મે 2024 91,970
કુશીનગર 27 મે 2024 92,040
મૌનાથભંજન 27 મે 2024 92,040
મિર્ઝાપુર 27 મે 2024 92,040
મોતીહારી 27 મે 2024 91,970
મુઝફ્ફરપુર 27 મે 2024 91,970
નાલંદા 27 મે 2024 91,970
પટણા 27 મે 2024 91,970
રોહતાસ 27 મે 2024 91,970
સીવાન 27 મે 2024 91,970
સોનભદ્ર 27 મે 2024 92,040
વૈશાલી 27 મે 2024 91,970
વારાણસી 27 મે 2024 92,040
બક્સર : ચાંદીના ભાવ