છત્રપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

છત્રપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બંદા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
છત્રપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ચિત્રકૂટ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
દામોહ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
દતિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
હમીરપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
જલાઉન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ઝાંસી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
કટની 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
લલિતપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
મહોબા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
પન્ના 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
સાગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
સતના 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ટીકમગ. 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
છત્રપુર : સોનાનો ભાવ

છત્રપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બંદા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
છત્રપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ચિત્રકૂટ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
દામોહ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
દતિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
હમીરપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
જલાઉન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ઝાંસી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
કટની 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
લલિતપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
મહોબા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
પન્ના 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
સાગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
સતના 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ટીકમગ. 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
છત્રપુર : ચાંદીના ભાવ