છિંદવાડા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

છિંદવાડા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બાલાઘાટ 05 જુલાઈ 2022 53,190
બેતુલ 05 જુલાઈ 2022 53,190
ભંડારા 05 જુલાઈ 2022 53,130
છિંદવાડા 05 જુલાઈ 2022 53,190
ગોંડિયા 05 જુલાઈ 2022 53,130
હોશંગાબાદ 05 જુલાઈ 2022 53,190
માંડલા 05 જુલાઈ 2022 53,190
નાગપુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
નરસિંહપુર 05 જુલાઈ 2022 53,190
રાયસેન 05 જુલાઈ 2022 53,190
સિઓની 05 જુલાઈ 2022 53,190
વર્ધા 05 જુલાઈ 2022 53,130
છિંદવાડા : સોનાનો ભાવ

છિંદવાડા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બાલાઘાટ 05 જુલાઈ 2022 59,160
બેતુલ 05 જુલાઈ 2022 59,160
ભંડારા 05 જુલાઈ 2022 59,100
છિંદવાડા 05 જુલાઈ 2022 59,160
ગોંડિયા 05 જુલાઈ 2022 59,100
હોશંગાબાદ 05 જુલાઈ 2022 59,160
માંડલા 05 જુલાઈ 2022 59,160
નાગપુર 05 જુલાઈ 2022 59,100
નરસિંહપુર 05 જુલાઈ 2022 59,160
રાયસેન 05 જુલાઈ 2022 59,160
સિઓની 05 જુલાઈ 2022 59,160
વર્ધા 05 જુલાઈ 2022 59,100
છિંદવાડા : ચાંદીના ભાવ