ચિત્રદુર્ગ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ચિત્રદુર્ગ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતપુર 03 જુલાઈ 2022 51,780
બેલેરી 03 જુલાઈ 2022 51,740
ચિકમગલુર 03 જુલાઈ 2022 51,740
ચિત્રદુર્ગ 03 જુલાઈ 2022 51,740
દવાંગેરે 03 જુલાઈ 2022 51,740
ગાડાગ 03 જુલાઈ 2022 51,740
હસન 03 જુલાઈ 2022 51,740
હવેરી 03 જુલાઈ 2022 51,740
કોપલ 03 જુલાઈ 2022 51,740
શિમોગા 03 જુલાઈ 2022 51,740
તુમ્કુર 03 જુલાઈ 2022 51,740
ચિત્રદુર્ગ : સોનાનો ભાવ

ચિત્રદુર્ગ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતપુર 03 જુલાઈ 2022 59,790
બેલેરી 03 જુલાઈ 2022 59,740
ચિકમગલુર 03 જુલાઈ 2022 59,740
ચિત્રદુર્ગ 03 જુલાઈ 2022 59,740
દવાંગેરે 03 જુલાઈ 2022 59,740
ગાડાગ 03 જુલાઈ 2022 59,740
હસન 03 જુલાઈ 2022 59,740
હવેરી 03 જુલાઈ 2022 59,740
કોપલ 03 જુલાઈ 2022 59,740
શિમોગા 03 જુલાઈ 2022 59,740
તુમ્કુર 03 જુલાઈ 2022 59,740
ચિત્રદુર્ગ : ચાંદીના ભાવ