ચુરુ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ચુરુ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ભિવાની 02 ડિસેમ્બર 2023 63,250
ચરકી દાદરી 02 ડિસેમ્બર 2023 63,250
ચુરુ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,260
ફતેહાબાદ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,250
હનુમાનગ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,260
હિસાર 02 ડિસેમ્બર 2023 63,250
ઝુનઝુનૂન 02 ડિસેમ્બર 2023 63,260
મહેન્દ્રગgarh 02 ડિસેમ્બર 2023 63,250
સીકર 02 ડિસેમ્બર 2023 63,260
સિરસા 02 ડિસેમ્બર 2023 63,250
ચુરુ : સોનાનો ભાવ

ચુરુ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ભિવાની 02 ડિસેમ્બર 2023 77,660
ચરકી દાદરી 02 ડિસેમ્બર 2023 77,660
ચુરુ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,670
ફતેહાબાદ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,660
હનુમાનગ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,670
હિસાર 02 ડિસેમ્બર 2023 77,660
ઝુનઝુનૂન 02 ડિસેમ્બર 2023 77,670
મહેન્દ્રગgarh 02 ડિસેમ્બર 2023 77,660
સીકર 02 ડિસેમ્બર 2023 77,670
સિરસા 02 ડિસેમ્બર 2023 77,660
ચુરુ : ચાંદીના ભાવ