ચુરુ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ચુરુ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ભિવાની 02 જુલાઈ 2022 51,690
ચરકી દાદરી 02 જુલાઈ 2022 51,690
ચુરુ 02 જુલાઈ 2022 51,690
ફતેહાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,690
હનુમાનગ 02 જુલાઈ 2022 51,690
હિસાર 02 જુલાઈ 2022 51,690
ઝુનઝુનૂન 02 જુલાઈ 2022 51,690
મહેન્દ્રગgarh 02 જુલાઈ 2022 51,690
સીકર 02 જુલાઈ 2022 51,690
સિરસા 02 જુલાઈ 2022 51,690
ચુરુ : સોનાનો ભાવ

ચુરુ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ભિવાની 02 જુલાઈ 2022 59,680
ચરકી દાદરી 02 જુલાઈ 2022 59,680
ચુરુ 02 જુલાઈ 2022 59,690
ફતેહાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,680
હનુમાનગ 02 જુલાઈ 2022 59,690
હિસાર 02 જુલાઈ 2022 59,680
ઝુનઝુનૂન 02 જુલાઈ 2022 59,690
મહેન્દ્રગgarh 02 જુલાઈ 2022 59,680
સીકર 02 જુલાઈ 2022 59,690
સિરસા 02 જુલાઈ 2022 59,680
ચુરુ : ચાંદીના ભાવ