કોઈમ્બતુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કોઈમ્બતુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ચામરાજનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
કોઈમ્બતુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
ડીંડિગુલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
એર્નાકુલમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
ઇરોડ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
ઇડુક્કી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
કરુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
કોઝિકોડ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
મલપ્પુરમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
મૈસુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
નમક્કલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
નીલગિરિસ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
પલક્કડ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
સાલેમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
ટેની 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
થ્રિસુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
તિરુપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
વાયનાડ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
કોઈમ્બતુર : સોનાનો ભાવ

કોઈમ્બતુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ચામરાજનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
કોઈમ્બતુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
ડીંડિગુલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
એર્નાકુલમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
ઇરોડ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
ઇડુક્કી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
કરુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
કોઝિકોડ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
મલપ્પુરમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
મૈસુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
નમક્કલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
નીલગિરિસ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
પલક્કડ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
સાલેમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
ટેની 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
થ્રિસુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
તિરુપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
વાયનાડ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
કોઈમ્બતુર : ચાંદીના ભાવ