દક્ષિણ કન્નડ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

દક્ષિણ કન્નડ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ચિકમગલુર 02 જુલાઈ 2022 51,740
દક્ષિણ કન્નડ 02 જુલાઈ 2022 51,740
હસન 02 જુલાઈ 2022 51,740
કન્નુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
કસરગોદ 02 જુલાઈ 2022 51,850
કોડાગુ 02 જુલાઈ 2022 51,740
માહે 02 જુલાઈ 2022 51,880
શિમોગા 02 જુલાઈ 2022 51,740
ઉદુપી 02 જુલાઈ 2022 51,740
વાયનાડ 02 જુલાઈ 2022 51,850
દક્ષિણ કન્નડ : સોનાનો ભાવ

દક્ષિણ કન્નડ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ચિકમગલુર 02 જુલાઈ 2022 59,740
દક્ષિણ કન્નડ 02 જુલાઈ 2022 59,740
હસન 02 જુલાઈ 2022 59,740
કન્નુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
કસરગોદ 02 જુલાઈ 2022 59,870
કોડાગુ 02 જુલાઈ 2022 59,740
માહે 02 જુલાઈ 2022 59,900
શિમોગા 02 જુલાઈ 2022 59,740
ઉદુપી 02 જુલાઈ 2022 59,740
વાયનાડ 02 જુલાઈ 2022 59,870
દક્ષિણ કન્નડ : ચાંદીના ભાવ