દમણ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

દમણ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ભરૂચ 02 જુલાઈ 2022 51,770
દમણ 02 જુલાઈ 2022 51,780
ગ્રેટર મુંબઈ 02 જુલાઈ 2022 51,700
મુંબઈ 02 જુલાઈ 2022 51,700
નાસિક 02 જુલાઈ 2022 51,700
નવસારી 02 જુલાઈ 2022 51,770
પાલઘર 02 જુલાઈ 2022 51,700
સિલવાસા 02 જુલાઈ 2022 51,780
સુરત 02 જુલાઈ 2022 51,770
તાપી 02 જુલાઈ 2022 51,770
થાણે 02 જુલાઈ 2022 51,700
ડાંગ્સ 02 જુલાઈ 2022 51,770
વલસાડ 02 જુલાઈ 2022 51,770
દમણ : સોનાનો ભાવ

દમણ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ભરૂચ 02 જુલાઈ 2022 59,770
દમણ 02 જુલાઈ 2022 59,790
ગ્રેટર મુંબઈ 02 જુલાઈ 2022 59,700
મુંબઈ 02 જુલાઈ 2022 59,700
નાસિક 02 જુલાઈ 2022 59,700
નવસારી 02 જુલાઈ 2022 59,770
પાલઘર 02 જુલાઈ 2022 59,700
સિલવાસા 02 જુલાઈ 2022 59,790
સુરત 02 જુલાઈ 2022 59,770
તાપી 02 જુલાઈ 2022 59,770
થાણે 02 જુલાઈ 2022 59,700
ડાંગ્સ 02 જુલાઈ 2022 59,770
વલસાડ 02 જુલાઈ 2022 59,770
દમણ : ચાંદીના ભાવ