દાર્જિલિંગ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

દાર્જિલિંગ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલીપુરદ્વાર 05 જુલાઈ 2022 53,070
અરરિયા 05 જુલાઈ 2022 53,110
કૂચ બિહાર 05 જુલાઈ 2022 53,070
દાર્જિલિંગ 05 જુલાઈ 2022 53,070
પૂર્વ જિલ્લા 05 જુલાઈ 2022 53,410
જલ્પાઈગુરી 05 જુલાઈ 2022 53,070
કાલિમપોંગ 05 જુલાઈ 2022 53,070
કિશનગંજ 05 જુલાઈ 2022 53,110
ઉત્તર જીલ્લો 05 જુલાઈ 2022 53,410
પૂર્ણિયા 05 જુલાઈ 2022 53,110
દક્ષિણ જીલ્લો 05 જુલાઈ 2022 53,410
ઉત્તર દીનાજપુર 05 જુલાઈ 2022 53,070
પશ્ચિમ જિલ્લો 05 જુલાઈ 2022 53,410
દાર્જિલિંગ : સોનાનો ભાવ

દાર્જિલિંગ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલીપુરદ્વાર 05 જુલાઈ 2022 59,020
અરરિયા 05 જુલાઈ 2022 59,060
કૂચ બિહાર 05 જુલાઈ 2022 59,020
દાર્જિલિંગ 05 જુલાઈ 2022 59,020
પૂર્વ જિલ્લા 05 જુલાઈ 2022 59,400
જલ્પાઈગુરી 05 જુલાઈ 2022 59,020
કાલિમપોંગ 05 જુલાઈ 2022 59,020
કિશનગંજ 05 જુલાઈ 2022 59,060
ઉત્તર જીલ્લો 05 જુલાઈ 2022 59,400
પૂર્ણિયા 05 જુલાઈ 2022 59,060
દક્ષિણ જીલ્લો 05 જુલાઈ 2022 59,400
ઉત્તર દીનાજપુર 05 જુલાઈ 2022 59,020
પશ્ચિમ જિલ્લો 05 જુલાઈ 2022 59,400
દાર્જિલિંગ : ચાંદીના ભાવ