દારંગ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

દારંગ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બકસા 02 જુલાઈ 2022 51,810
બાર્પેટા 02 જુલાઈ 2022 51,810
બિસ્નાથ 02 જુલાઈ 2022 51,810
બોન્ગાગાંવ 02 જુલાઈ 2022 51,810
ચિરંગ 02 જુલાઈ 2022 51,810
દારંગ 02 જુલાઈ 2022 51,810
દિમા હાસો 02 જુલાઈ 2022 51,810
પૂર્વ જૈંટીયા હિલ્સ 02 જુલાઈ 2022 51,900
પૂર્વ ખમેંગ 02 જુલાઈ 2022 51,850
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ 02 જુલાઈ 2022 51,900
ગોલપરા 02 જુલાઈ 2022 51,810
હોજાઈ 02 જુલાઈ 2022 51,810
જૈંટીયા હિલ્સ 02 જુલાઈ 2022 51,900
કામરૂપ 02 જુલાઈ 2022 51,810
કામરૂપ મેટ્રો 02 જુલાઈ 2022 51,810
કરબી એંગલોંગ 02 જુલાઈ 2022 51,810
મોરીગાંવ 02 જુલાઈ 2022 51,810
નાગાંવ 02 જુલાઈ 2022 51,810
નલબારી 02 જુલાઈ 2022 51,810
રી ભોઇ 02 જુલાઈ 2022 51,900
સોનીતપુર 02 જુલાઈ 2022 51,810
દક્ષિણ પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 02 જુલાઈ 2022 51,900
તવાંગ 02 જુલાઈ 2022 51,850
ઉદલગુરી 02 જુલાઈ 2022 51,810
પશ્ચિમ કામેંગ 02 જુલાઈ 2022 51,850
પશ્ચિમ કરબી એંગલોંગ 02 જુલાઈ 2022 51,810
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 02 જુલાઈ 2022 51,900
દારંગ : સોનાનો ભાવ

દારંગ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બકસા 02 જુલાઈ 2022 59,820
બાર્પેટા 02 જુલાઈ 2022 59,820
બિસ્નાથ 02 જુલાઈ 2022 59,820
બોન્ગાગાંવ 02 જુલાઈ 2022 59,820
ચિરંગ 02 જુલાઈ 2022 59,820
દારંગ 02 જુલાઈ 2022 59,820
દિમા હાસો 02 જુલાઈ 2022 59,820
પૂર્વ જૈંટીયા હિલ્સ 02 જુલાઈ 2022 59,930
પૂર્વ ખમેંગ 02 જુલાઈ 2022 59,870
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ 02 જુલાઈ 2022 59,930
ગોલપરા 02 જુલાઈ 2022 59,820
હોજાઈ 02 જુલાઈ 2022 59,820
જૈંટીયા હિલ્સ 02 જુલાઈ 2022 59,930
કામરૂપ 02 જુલાઈ 2022 59,820
કામરૂપ મેટ્રો 02 જુલાઈ 2022 59,820
કરબી એંગલોંગ 02 જુલાઈ 2022 59,820
મોરીગાંવ 02 જુલાઈ 2022 59,820
નાગાંવ 02 જુલાઈ 2022 59,820
નલબારી 02 જુલાઈ 2022 59,820
રી ભોઇ 02 જુલાઈ 2022 59,930
સોનીતપુર 02 જુલાઈ 2022 59,820
દક્ષિણ પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 02 જુલાઈ 2022 59,930
તવાંગ 02 જુલાઈ 2022 59,870
ઉદલગુરી 02 જુલાઈ 2022 59,820
પશ્ચિમ કામેંગ 02 જુલાઈ 2022 59,870
પશ્ચિમ કરબી એંગલોંગ 02 જુલાઈ 2022 59,820
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 02 જુલાઈ 2022 59,930
દારંગ : ચાંદીના ભાવ