દવાંગેરે : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

દવાંગેરે : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બેલેરી 21 એપ્રિલ 2024 72,880
ચિકમગલુર 21 એપ્રિલ 2024 72,880
ચિત્રદુર્ગ 21 એપ્રિલ 2024 72,880
દવાંગેરે 21 એપ્રિલ 2024 72,880
ધરવાડ 21 એપ્રિલ 2024 72,880
ગાડાગ 21 એપ્રિલ 2024 72,880
હવેરી 21 એપ્રિલ 2024 72,880
કોપલ 21 એપ્રિલ 2024 72,880
શિમોગા 21 એપ્રિલ 2024 72,880
ઉત્તર કન્નડ 21 એપ્રિલ 2024 72,880
દવાંગેરે : સોનાનો ભાવ

દવાંગેરે : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બેલેરી 21 એપ્રિલ 2024 83,830
ચિકમગલુર 21 એપ્રિલ 2024 83,830
ચિત્રદુર્ગ 21 એપ્રિલ 2024 83,830
દવાંગેરે 21 એપ્રિલ 2024 83,830
ધરવાડ 21 એપ્રિલ 2024 83,830
ગાડાગ 21 એપ્રિલ 2024 83,830
હવેરી 21 એપ્રિલ 2024 83,830
કોપલ 21 એપ્રિલ 2024 83,830
શિમોગા 21 એપ્રિલ 2024 83,830
ઉત્તર કન્નડ 21 એપ્રિલ 2024 83,830
દવાંગેરે : ચાંદીના ભાવ