દેવરિયા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

દેવરિયા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
આંબેડકરનગર 18 જૂન 2024 71,350
આઝમગ. 18 જૂન 2024 71,350
બલિયા 18 જૂન 2024 71,350
બસ્તી 18 જૂન 2024 71,350
બેટિઆહ 18 જૂન 2024 71,290
ભોજપુર 18 જૂન 2024 71,290
બક્સર 18 જૂન 2024 71,290
ચંદૌલી 18 જૂન 2024 71,350
છપરા 18 જૂન 2024 71,290
દેવરિયા 18 જૂન 2024 71,350
ગાજીપુર 18 જૂન 2024 71,350
ગોપાલગંજ 18 જૂન 2024 71,290
ગોરખપુર 18 જૂન 2024 71,350
જૈનપુર 18 જૂન 2024 71,350
કુશીનગર 18 જૂન 2024 71,350
મહારાજગંજ 18 જૂન 2024 71,350
મૌનાથભંજન 18 જૂન 2024 71,350
મોતીહારી 18 જૂન 2024 71,290
સંત કબીર નગર 18 જૂન 2024 71,350
શીઓહર 18 જૂન 2024 71,290
સિધ્ધાર્થનગર 18 જૂન 2024 71,350
સીવાન 18 જૂન 2024 71,290
વારાણસી 18 જૂન 2024 71,350
દેવરિયા : સોનાનો ભાવ

દેવરિયા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
આંબેડકરનગર 18 જૂન 2024 88,730
આઝમગ. 18 જૂન 2024 88,730
બલિયા 18 જૂન 2024 88,730
બસ્તી 18 જૂન 2024 88,730
બેટિઆહ 18 જૂન 2024 88,660
ભોજપુર 18 જૂન 2024 88,660
બક્સર 18 જૂન 2024 88,660
ચંદૌલી 18 જૂન 2024 88,730
છપરા 18 જૂન 2024 88,660
દેવરિયા 18 જૂન 2024 88,730
ગાજીપુર 18 જૂન 2024 88,730
ગોપાલગંજ 18 જૂન 2024 88,660
ગોરખપુર 18 જૂન 2024 88,730
જૈનપુર 18 જૂન 2024 88,730
કુશીનગર 18 જૂન 2024 88,730
મહારાજગંજ 18 જૂન 2024 88,730
મૌનાથભંજન 18 જૂન 2024 88,730
મોતીહારી 18 જૂન 2024 88,660
સંત કબીર નગર 18 જૂન 2024 88,730
શીઓહર 18 જૂન 2024 88,660
સિધ્ધાર્થનગર 18 જૂન 2024 88,730
સીવાન 18 જૂન 2024 88,660
વારાણસી 18 જૂન 2024 88,730
દેવરિયા : ચાંદીના ભાવ