દેવરિયા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

દેવરિયા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
આંબેડકરનગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
આઝમગ. 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
બલિયા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
બસ્તી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
બેટિઆહ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,890
ભોજપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,890
બક્સર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,890
ચંદૌલી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
છપરા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,890
દેવરિયા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
ગાજીપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
ગોપાલગંજ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,890
ગોરખપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
જૈનપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
કુશીનગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
મહારાજગંજ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
મૌનાથભંજન 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
મોતીહારી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,890
સંત કબીર નગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
શીઓહર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,890
સિધ્ધાર્થનગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
સીવાન 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,890
વારાણસી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
દેવરિયા : સોનાનો ભાવ

દેવરિયા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
આંબેડકરનગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
આઝમગ. 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
બલિયા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
બસ્તી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
બેટિઆહ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,410
ભોજપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,410
બક્સર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,410
ચંદૌલી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
છપરા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,410
દેવરિયા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
ગાજીપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
ગોપાલગંજ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,410
ગોરખપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
જૈનપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
કુશીનગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
મહારાજગંજ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
મૌનાથભંજન 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
મોતીહારી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,410
સંત કબીર નગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
શીઓહર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,410
સિધ્ધાર્થનગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
સીવાન 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,410
વારાણસી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
દેવરિયા : ચાંદીના ભાવ