દેવભૂમિ દ્વારકા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

દેવભૂમિ દ્વારકા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
દેવભૂમિ દ્વારકા 01 જૂન 2023 59,960
જામનગર 01 જૂન 2023 59,960
જુનાગઢ 01 જૂન 2023 59,960
પોરબંદર 01 જૂન 2023 59,960
રાજકોટ 01 જૂન 2023 59,960
દેવભૂમિ દ્વારકા : સોનાનો ભાવ

દેવભૂમિ દ્વારકા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
દેવભૂમિ દ્વારકા 01 જૂન 2023 71,990
જામનગર 01 જૂન 2023 71,990
જુનાગઢ 01 જૂન 2023 71,990
પોરબંદર 01 જૂન 2023 71,990
રાજકોટ 01 જૂન 2023 71,990
દેવભૂમિ દ્વારકા : ચાંદીના ભાવ