ધર્મપુરી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ધર્મપુરી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
બેંગ્લોર 02 જુલાઈ 2022 51,740
બેંગ્લોર રૂરલ 02 જુલાઈ 2022 51,740
ચામરાજનગર 02 જુલાઈ 2022 51,740
ચિકકાબલ્લાપુરા 02 જુલાઈ 2022 51,740
ધર્મપુરી 02 જુલાઈ 2022 51,850
ઇરોડ 02 જુલાઈ 2022 51,850
કરુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
કોલર 02 જુલાઈ 2022 51,740
કૃષ્ણગિરિ 02 જુલાઈ 2022 51,850
માંડ્યા 02 જુલાઈ 2022 51,740
નમક્કલ 02 જુલાઈ 2022 51,850
પેરામબલુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
રામનગર 02 જુલાઈ 2022 51,740
સાલેમ 02 જુલાઈ 2022 51,850
તિરુચિચિરપલ્લી 02 જુલાઈ 2022 51,850
તિરુપુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
તિરુવન્નામla 02 જુલાઈ 2022 51,850
વેલોર 02 જુલાઈ 2022 51,850
વિલુપુરમ 02 જુલાઈ 2022 51,850
ધર્મપુરી : સોનાનો ભાવ

ધર્મપુરી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
બેંગ્લોર 02 જુલાઈ 2022 59,740
બેંગ્લોર રૂરલ 02 જુલાઈ 2022 59,740
ચામરાજનગર 02 જુલાઈ 2022 59,740
ચિકકાબલ્લાપુરા 02 જુલાઈ 2022 59,740
ધર્મપુરી 02 જુલાઈ 2022 59,870
ઇરોડ 02 જુલાઈ 2022 59,870
કરુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
કોલર 02 જુલાઈ 2022 59,740
કૃષ્ણગિરિ 02 જુલાઈ 2022 59,870
માંડ્યા 02 જુલાઈ 2022 59,740
નમક્કલ 02 જુલાઈ 2022 59,870
પેરામબલુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
રામનગર 02 જુલાઈ 2022 59,740
સાલેમ 02 જુલાઈ 2022 59,870
તિરુચિચિરપલ્લી 02 જુલાઈ 2022 59,870
તિરુપુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
તિરુવન્નામla 02 જુલાઈ 2022 59,870
વેલોર 02 જુલાઈ 2022 59,870
વિલુપુરમ 02 જુલાઈ 2022 59,870
ધર્મપુરી : ચાંદીના ભાવ