ધુબૂરી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ધુબૂરી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલીપુરદ્વાર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
બાર્પેટા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
બોન્ગાગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
ચિરંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
કૂચ બિહાર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
દક્ષિણ દિનાજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
ધુબૂરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
પૂર્વ ગારો હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,360
ગોલપરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
જલ્પાઈગુરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
કોકરાઝાર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
નલબારી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
દક્ષિણ ગેરો હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,360
દક્ષિણ પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,360
પશ્ચિમ ગેરો હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,360
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,360
ધુબૂરી : સોનાનો ભાવ

ધુબૂરી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલીપુરદ્વાર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
બાર્પેટા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
બોન્ગાગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
ચિરંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
કૂચ બિહાર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
દક્ષિણ દિનાજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
ધુબૂરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
પૂર્વ ગારો હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,020
ગોલપરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
જલ્પાઈગુરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
કોકરાઝાર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
નલબારી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
દક્ષિણ ગેરો હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,020
દક્ષિણ પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,020
પશ્ચિમ ગેરો હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,020
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,020
ધુબૂરી : ચાંદીના ભાવ