દિમા હાસો : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

દિમા હાસો : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બિષ્ણુપુર 02 જુલાઈ 2022 51,910
બિસ્નાથ 02 જુલાઈ 2022 51,810
કચર 02 જુલાઈ 2022 51,810
ચુરાચંદપુર 02 જુલાઈ 2022 51,910
દારંગ 02 જુલાઈ 2022 51,810
ધર્મનગર 02 જુલાઈ 2022 51,940
દિમા હાસો 02 જુલાઈ 2022 51,810
દિમાપુર 02 જુલાઈ 2022 51,930
પૂર્વ ઇમ્ફાલ 02 જુલાઈ 2022 51,910
પૂર્વ જૈંટીયા હિલ્સ 02 જુલાઈ 2022 51,900
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ 02 જુલાઈ 2022 51,900
હીલાકાંડી 02 જુલાઈ 2022 51,810
હોજાઈ 02 જુલાઈ 2022 51,810
જૈંટીયા હિલ્સ 02 જુલાઈ 2022 51,900
જિરીબમ 02 જુલાઈ 2022 51,910
કકચિંગ 02 જુલાઈ 2022 51,910
કામરૂપ મેટ્રો 02 જુલાઈ 2022 51,810
કાંગપોકપી 02 જુલાઈ 2022 51,910
કરબી એંગલોંગ 02 જુલાઈ 2022 51,810
કરીમગંજ 02 જુલાઈ 2022 51,810
કોહિમા 02 જુલાઈ 2022 51,930
કોલાસિબ 02 જુલાઈ 2022 51,900
મોરીગાંવ 02 જુલાઈ 2022 51,810
નાગાંવ 02 જુલાઈ 2022 51,810
નાઈ 02 જુલાઈ 2022 51,910
પેરેન 02 જુલાઈ 2022 51,930
ફેક 02 જુલાઈ 2022 51,930
ફેરઝાળ 02 જુલાઈ 2022 51,910
રી ભોઇ 02 જુલાઈ 2022 51,900
સેનાપતિ 02 જુલાઈ 2022 51,910
સોનીતપુર 02 જુલાઈ 2022 51,810
ટેમેંગલોંગ 02 જુલાઈ 2022 51,910
ટેન્ગ્નોપલ 02 જુલાઈ 2022 51,910
થોબલ 02 જુલાઈ 2022 51,910
ઉખરૂલ 02 જુલાઈ 2022 51,910
ઉનાકોટી 02 જુલાઈ 2022 51,940
વેસ્ટ ઇમ્ફાલ 02 જુલાઈ 2022 51,910
પશ્ચિમ કરબી એંગલોંગ 02 જુલાઈ 2022 51,810
વોખા 02 જુલાઈ 2022 51,930
દિમા હાસો : સોનાનો ભાવ

દિમા હાસો : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બિષ્ણુપુર 02 જુલાઈ 2022 59,940
બિસ્નાથ 02 જુલાઈ 2022 59,820
કચર 02 જુલાઈ 2022 59,820
ચુરાચંદપુર 02 જુલાઈ 2022 59,940
દારંગ 02 જુલાઈ 2022 59,820
ધર્મનગર 02 જુલાઈ 2022 59,970
દિમા હાસો 02 જુલાઈ 2022 59,820
દિમાપુર 02 જુલાઈ 2022 59,960
પૂર્વ ઇમ્ફાલ 02 જુલાઈ 2022 59,940
પૂર્વ જૈંટીયા હિલ્સ 02 જુલાઈ 2022 59,930
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ 02 જુલાઈ 2022 59,930
હીલાકાંડી 02 જુલાઈ 2022 59,820
હોજાઈ 02 જુલાઈ 2022 59,820
જૈંટીયા હિલ્સ 02 જુલાઈ 2022 59,930
જિરીબમ 02 જુલાઈ 2022 59,940
કકચિંગ 02 જુલાઈ 2022 59,940
કામરૂપ મેટ્રો 02 જુલાઈ 2022 59,820
કાંગપોકપી 02 જુલાઈ 2022 59,940
કરબી એંગલોંગ 02 જુલાઈ 2022 59,820
કરીમગંજ 02 જુલાઈ 2022 59,820
કોહિમા 02 જુલાઈ 2022 59,960
કોલાસિબ 02 જુલાઈ 2022 59,930
મોરીગાંવ 02 જુલાઈ 2022 59,820
નાગાંવ 02 જુલાઈ 2022 59,820
નાઈ 02 જુલાઈ 2022 59,940
પેરેન 02 જુલાઈ 2022 59,960
ફેક 02 જુલાઈ 2022 59,960
ફેરઝાળ 02 જુલાઈ 2022 59,940
રી ભોઇ 02 જુલાઈ 2022 59,930
સેનાપતિ 02 જુલાઈ 2022 59,940
સોનીતપુર 02 જુલાઈ 2022 59,820
ટેમેંગલોંગ 02 જુલાઈ 2022 59,940
ટેન્ગ્નોપલ 02 જુલાઈ 2022 59,940
થોબલ 02 જુલાઈ 2022 59,940
ઉખરૂલ 02 જુલાઈ 2022 59,940
ઉનાકોટી 02 જુલાઈ 2022 59,970
વેસ્ટ ઇમ્ફાલ 02 જુલાઈ 2022 59,940
પશ્ચિમ કરબી એંગલોંગ 02 જુલાઈ 2022 59,820
વોખા 02 જુલાઈ 2022 59,960
દિમા હાસો : ચાંદીના ભાવ