ડોડા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ડોડા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતનાગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
બડગામ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
ચંબા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ડોડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
ગેન્ડરબલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
ગુરદાસપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
જમ્મુ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
કાંગરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
કઠુઆ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
કિશ્ત્વર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
કુલગામ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
પઠાણકોટ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
પુલવામા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
રાજૌરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
રામબન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
રિયાસી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
સામ્બા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
શોપિયન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
શ્રીનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
ઉધમપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
ડોડા : સોનાનો ભાવ

ડોડા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતનાગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
બડગામ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
ચંબા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ડોડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
ગેન્ડરબલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
ગુરદાસપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
જમ્મુ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
કાંગરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
કઠુઆ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
કિશ્ત્વર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
કુલગામ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
પઠાણકોટ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
પુલવામા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
રાજૌરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
રામબન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
રિયાસી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
સામ્બા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
શોપિયન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
શ્રીનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
ઉધમપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
ડોડા : ચાંદીના ભાવ