દુર્ગ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

દુર્ગ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બાલાઘાટ 02 જુલાઈ 2022 51,750
બાલોડા 02 જુલાઈ 2022 51,680
બાલોડા બજાર 02 જુલાઈ 2022 51,680
બેમેટારા 02 જુલાઈ 2022 51,680
બિલાસપુર 02 જુલાઈ 2022 51,680
ધામતારી 02 જુલાઈ 2022 51,680
દુર્ગ 02 જુલાઈ 2022 51,680
ગારીયાબંદ 02 જુલાઈ 2022 51,680
ગોંડિયા 02 જુલાઈ 2022 51,700
કાંકર 02 જુલાઈ 2022 51,680
કવર્ધા 02 જુલાઈ 2022 51,680
મહાસમુંદ 02 જુલાઈ 2022 51,680
મુંગલી 02 જુલાઈ 2022 51,680
ન્યુપર્હા 02 જુલાઈ 2022 51,710
રાયપુર 02 જુલાઈ 2022 51,680
રાજનાંદગાંવ 02 જુલાઈ 2022 51,680
દુર્ગ : સોનાનો ભાવ

દુર્ગ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બાલાઘાટ 02 જુલાઈ 2022 59,760
બાલોડા 02 જુલાઈ 2022 59,670
બાલોડા બજાર 02 જુલાઈ 2022 59,670
બેમેટારા 02 જુલાઈ 2022 59,670
બિલાસપુર 02 જુલાઈ 2022 59,670
ધામતારી 02 જુલાઈ 2022 59,670
દુર્ગ 02 જુલાઈ 2022 59,670
ગારીયાબંદ 02 જુલાઈ 2022 59,670
ગોંડિયા 02 જુલાઈ 2022 59,700
કાંકર 02 જુલાઈ 2022 59,670
કવર્ધા 02 જુલાઈ 2022 59,670
મહાસમુંદ 02 જુલાઈ 2022 59,670
મુંગલી 02 જુલાઈ 2022 59,670
ન્યુપર્હા 02 જુલાઈ 2022 59,710
રાયપુર 02 જુલાઈ 2022 59,670
રાજનાંદગાંવ 02 જુલાઈ 2022 59,670
દુર્ગ : ચાંદીના ભાવ