દુર્ગ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

દુર્ગ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બાલાઘાટ 02 કુચ 2024 63,740
બાલોડા 02 કુચ 2024 63,650
બાલોડા બજાર 02 કુચ 2024 63,650
બેમેટારા 02 કુચ 2024 63,650
બિલાસપુર 02 કુચ 2024 63,650
ધામતારી 02 કુચ 2024 63,650
દુર્ગ 02 કુચ 2024 63,650
ગારીયાબંદ 02 કુચ 2024 63,650
ગોંડિયા 02 કુચ 2024 63,670
કાંકર 02 કુચ 2024 63,650
કવર્ધા 02 કુચ 2024 63,650
મહાસમુંદ 02 કુચ 2024 63,650
મુંગલી 02 કુચ 2024 63,650
ન્યુપર્હા 02 કુચ 2024 63,690
રાયપુર 02 કુચ 2024 63,650
રાજનાંદગાંવ 02 કુચ 2024 63,650
દુર્ગ : સોનાનો ભાવ

દુર્ગ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બાલાઘાટ 02 કુચ 2024 72,270
બાલોડા 02 કુચ 2024 72,160
બાલોડા બજાર 02 કુચ 2024 72,160
બેમેટારા 02 કુચ 2024 72,160
બિલાસપુર 02 કુચ 2024 72,160
ધામતારી 02 કુચ 2024 72,160
દુર્ગ 02 કુચ 2024 72,160
ગારીયાબંદ 02 કુચ 2024 72,160
ગોંડિયા 02 કુચ 2024 72,190
કાંકર 02 કુચ 2024 72,160
કવર્ધા 02 કુચ 2024 72,160
મહાસમુંદ 02 કુચ 2024 72,160
મુંગલી 02 કુચ 2024 72,160
ન્યુપર્હા 02 કુચ 2024 72,210
રાયપુર 02 કુચ 2024 72,160
રાજનાંદગાંવ 02 કુચ 2024 72,160
દુર્ગ : ચાંદીના ભાવ