પૂર્વ ગોદાવરી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પૂર્વ ગોદાવરી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ભદ્રદ્રિ કોથગુદેમ્ 07 જૂન 2023 59,980
પૂર્વ ગોદાવરી 07 જૂન 2023 59,980
મલકંગીરી 07 જૂન 2023 59,900
સુકમા 07 જૂન 2023 59,860
વિશાખાપટ્ટનમ્ 07 જૂન 2023 59,980
પશ્ચિમ ગોદાવરી 07 જૂન 2023 59,980
યાનમ 07 જૂન 2023 60,100
પૂર્વ ગોદાવરી : સોનાનો ભાવ

પૂર્વ ગોદાવરી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ભદ્રદ્રિ કોથગુદેમ્ 07 જૂન 2023 72,050
પૂર્વ ગોદાવરી 07 જૂન 2023 72,050
મલકંગીરી 07 જૂન 2023 71,950
સુકમા 07 જૂન 2023 71,910
વિશાખાપટ્ટનમ્ 07 જૂન 2023 72,050
પશ્ચિમ ગોદાવરી 07 જૂન 2023 72,050
યાનમ 07 જૂન 2023 72,190
પૂર્વ ગોદાવરી : ચાંદીના ભાવ