પૂર્વ ગોદાવરી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પૂર્વ ગોદાવરી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ભદ્રદ્રિ કોથગુદેમ્ 06 જુલાઈ 2022 53,430
પૂર્વ ગોદાવરી 06 જુલાઈ 2022 53,430
મલકંગીરી 06 જુલાઈ 2022 53,360
સુકમા 06 જુલાઈ 2022 53,320
વિશાખાપટ્ટનમ્ 06 જુલાઈ 2022 53,430
પશ્ચિમ ગોદાવરી 06 જુલાઈ 2022 53,430
યાનમ 06 જુલાઈ 2022 53,530
પૂર્વ ગોદાવરી : સોનાનો ભાવ

પૂર્વ ગોદાવરી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ભદ્રદ્રિ કોથગુદેમ્ 06 જુલાઈ 2022 59,950
પૂર્વ ગોદાવરી 06 જુલાઈ 2022 59,950
મલકંગીરી 06 જુલાઈ 2022 59,870
સુકમા 06 જુલાઈ 2022 59,840
વિશાખાપટ્ટનમ્ 06 જુલાઈ 2022 59,950
પશ્ચિમ ગોદાવરી 06 જુલાઈ 2022 59,950
યાનમ 06 જુલાઈ 2022 60,070
પૂર્વ ગોદાવરી : ચાંદીના ભાવ