પૂર્વ ખમેંગ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પૂર્વ ખમેંગ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બિસ્નાથ 17 એપ્રિલ 2024 73,150
દારંગ 17 એપ્રિલ 2024 73,150
ધેમાજી 17 એપ્રિલ 2024 73,150
પૂર્વ ખમેંગ 17 એપ્રિલ 2024 73,210
ગોલાઘાટ 17 એપ્રિલ 2024 73,150
હોજાઈ 17 એપ્રિલ 2024 73,150
જોરહટ 17 એપ્રિલ 2024 73,150
કરબી એંગલોંગ 17 એપ્રિલ 2024 73,150
લખીમપુર 17 એપ્રિલ 2024 73,150
લોઅર સુબાનસિરી 17 એપ્રિલ 2024 73,210
માજુલી 17 એપ્રિલ 2024 73,150
મોરીગાંવ 17 એપ્રિલ 2024 73,150
નાગાંવ 17 એપ્રિલ 2024 73,150
પાપુમ્પેર 17 એપ્રિલ 2024 73,210
સોનીતપુર 17 એપ્રિલ 2024 73,150
તવાંગ 17 એપ્રિલ 2024 73,210
ઉદલગુરી 17 એપ્રિલ 2024 73,150
અપર સિબનસિરી 17 એપ્રિલ 2024 73,210
પશ્ચિમ કામેંગ 17 એપ્રિલ 2024 73,210
પશ્ચિમ કરબી એંગલોંગ 17 એપ્રિલ 2024 73,150
પૂર્વ ખમેંગ : સોનાનો ભાવ

પૂર્વ ખમેંગ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બિસ્નાથ 17 એપ્રિલ 2024 83,870
દારંગ 17 એપ્રિલ 2024 83,870
ધેમાજી 17 એપ્રિલ 2024 83,870
પૂર્વ ખમેંગ 17 એપ્રિલ 2024 83,940
ગોલાઘાટ 17 એપ્રિલ 2024 83,870
હોજાઈ 17 એપ્રિલ 2024 83,870
જોરહટ 17 એપ્રિલ 2024 83,870
કરબી એંગલોંગ 17 એપ્રિલ 2024 83,870
લખીમપુર 17 એપ્રિલ 2024 83,870
લોઅર સુબાનસિરી 17 એપ્રિલ 2024 83,940
માજુલી 17 એપ્રિલ 2024 83,870
મોરીગાંવ 17 એપ્રિલ 2024 83,870
નાગાંવ 17 એપ્રિલ 2024 83,870
પાપુમ્પેર 17 એપ્રિલ 2024 83,940
સોનીતપુર 17 એપ્રિલ 2024 83,870
તવાંગ 17 એપ્રિલ 2024 83,940
ઉદલગુરી 17 એપ્રિલ 2024 83,870
અપર સિબનસિરી 17 એપ્રિલ 2024 83,940
પશ્ચિમ કામેંગ 17 એપ્રિલ 2024 83,940
પશ્ચિમ કરબી એંગલોંગ 17 એપ્રિલ 2024 83,870
પૂર્વ ખમેંગ : ચાંદીના ભાવ