પૂર્વ ખાસી હિલ્સ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પૂર્વ ખાસી હિલ્સ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બકસા 06 જુલાઈ 2022 52,610
બાર્પેટા 06 જુલાઈ 2022 52,610
કચર 06 જુલાઈ 2022 52,610
દારંગ 06 જુલાઈ 2022 52,610
ધર્મનગર 06 જુલાઈ 2022 52,750
દિમા હાસો 06 જુલાઈ 2022 52,610
પૂર્વ ગારો હિલ્સ 06 જુલાઈ 2022 52,710
પૂર્વ જૈંટીયા હિલ્સ 06 જુલાઈ 2022 52,710
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ 06 જુલાઈ 2022 52,710
ગોલપરા 06 જુલાઈ 2022 52,610
હીલાકાંડી 06 જુલાઈ 2022 52,610
હોજાઈ 06 જુલાઈ 2022 52,610
જૈંટીયા હિલ્સ 06 જુલાઈ 2022 52,710
જિરીબમ 06 જુલાઈ 2022 52,720
કામરૂપ 06 જુલાઈ 2022 52,610
કામરૂપ મેટ્રો 06 જુલાઈ 2022 52,610
કરીમગંજ 06 જુલાઈ 2022 52,610
ખોવાઈ 06 જુલાઈ 2022 52,750
કોલાસિબ 06 જુલાઈ 2022 52,710
મોરીગાંવ 06 જુલાઈ 2022 52,610
નાગાંવ 06 જુલાઈ 2022 52,610
નલબારી 06 જુલાઈ 2022 52,610
રી ભોઇ 06 જુલાઈ 2022 52,710
દક્ષિણ ગેરો હિલ્સ 06 જુલાઈ 2022 52,710
દક્ષિણ પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 06 જુલાઈ 2022 52,710
ઉદલગુરી 06 જુલાઈ 2022 52,610
ઉનાકોટી 06 જુલાઈ 2022 52,750
પશ્ચિમ ગેરો હિલ્સ 06 જુલાઈ 2022 52,710
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 06 જુલાઈ 2022 52,710
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ : સોનાનો ભાવ

પૂર્વ ખાસી હિલ્સ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બકસા 06 જુલાઈ 2022 58,320
બાર્પેટા 06 જુલાઈ 2022 58,320
કચર 06 જુલાઈ 2022 58,320
દારંગ 06 જુલાઈ 2022 58,320
ધર્મનગર 06 જુલાઈ 2022 58,470
દિમા હાસો 06 જુલાઈ 2022 58,320
પૂર્વ ગારો હિલ્સ 06 જુલાઈ 2022 58,420
પૂર્વ જૈંટીયા હિલ્સ 06 જુલાઈ 2022 58,420
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ 06 જુલાઈ 2022 58,420
ગોલપરા 06 જુલાઈ 2022 58,320
હીલાકાંડી 06 જુલાઈ 2022 58,320
હોજાઈ 06 જુલાઈ 2022 58,320
જૈંટીયા હિલ્સ 06 જુલાઈ 2022 58,420
જિરીબમ 06 જુલાઈ 2022 58,440
કામરૂપ 06 જુલાઈ 2022 58,320
કામરૂપ મેટ્રો 06 જુલાઈ 2022 58,320
કરીમગંજ 06 જુલાઈ 2022 58,320
ખોવાઈ 06 જુલાઈ 2022 58,470
કોલાસિબ 06 જુલાઈ 2022 58,420
મોરીગાંવ 06 જુલાઈ 2022 58,320
નાગાંવ 06 જુલાઈ 2022 58,320
નલબારી 06 જુલાઈ 2022 58,320
રી ભોઇ 06 જુલાઈ 2022 58,420
દક્ષિણ ગેરો હિલ્સ 06 જુલાઈ 2022 58,420
દક્ષિણ પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 06 જુલાઈ 2022 58,420
ઉદલગુરી 06 જુલાઈ 2022 58,320
ઉનાકોટી 06 જુલાઈ 2022 58,470
પશ્ચિમ ગેરો હિલ્સ 06 જુલાઈ 2022 58,420
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 06 જુલાઈ 2022 58,420
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ : ચાંદીના ભાવ