પૂર્વ સિંહભૂમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પૂર્વ સિંહભૂમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બાલેશ્વર 05 જુલાઈ 2022 53,150
બંકુરા 05 જુલાઈ 2022 53,070
ભદ્રક 05 જુલાઈ 2022 53,150
બોકારો 05 જુલાઈ 2022 53,150
ધનબાદ 05 જુલાઈ 2022 53,150
પૂર્વ સિંહભૂમ 05 જુલાઈ 2022 53,150
ઝારગ્રામ 05 જુલાઈ 2022 53,070
કેનઝાર 05 જુલાઈ 2022 53,150
ખુન્તી 05 જુલાઈ 2022 53,150
મયુરભંજ 05 જુલાઈ 2022 53,150
પાસચિમ બર્ધમાન 05 જુલાઈ 2022 53,070
પાસચિમ મેદનીપુર 05 જુલાઈ 2022 53,070
પુર્બા મેદનીપુર 05 જુલાઈ 2022 53,070
પુરૂલિયા 05 જુલાઈ 2022 53,070
રાંચી 05 જુલાઈ 2022 53,150
સરૈકલા ખરાસાવન 05 જુલાઈ 2022 53,150
પશ્ચિમ સિંહભૂમ 05 જુલાઈ 2022 53,150
પૂર્વ સિંહભૂમ : સોનાનો ભાવ

પૂર્વ સિંહભૂમ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બાલેશ્વર 05 જુલાઈ 2022 59,110
બંકુરા 05 જુલાઈ 2022 59,020
ભદ્રક 05 જુલાઈ 2022 59,110
બોકારો 05 જુલાઈ 2022 59,110
ધનબાદ 05 જુલાઈ 2022 59,110
પૂર્વ સિંહભૂમ 05 જુલાઈ 2022 59,110
ઝારગ્રામ 05 જુલાઈ 2022 59,020
કેનઝાર 05 જુલાઈ 2022 59,110
ખુન્તી 05 જુલાઈ 2022 59,110
મયુરભંજ 05 જુલાઈ 2022 59,110
પાસચિમ બર્ધમાન 05 જુલાઈ 2022 59,020
પાસચિમ મેદનીપુર 05 જુલાઈ 2022 59,020
પુર્બા મેદનીપુર 05 જુલાઈ 2022 59,020
પુરૂલિયા 05 જુલાઈ 2022 59,020
રાંચી 05 જુલાઈ 2022 59,110
સરૈકલા ખરાસાવન 05 જુલાઈ 2022 59,110
પશ્ચિમ સિંહભૂમ 05 જુલાઈ 2022 59,110
પૂર્વ સિંહભૂમ : ચાંદીના ભાવ