ફરીદકોટ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ફરીદકોટ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 02 જુલાઈ 2022 51,700
બાર્નાલા 02 જુલાઈ 2022 51,700
બાથિંડા 02 જુલાઈ 2022 51,700
ફરીદકોટ 02 જુલાઈ 2022 51,700
ફતેહાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,690
ફતેહગgarh સાહિબ 02 જુલાઈ 2022 51,700
ફાજિલકા 02 જુલાઈ 2022 51,700
ફિરોઝપુર 02 જુલાઈ 2022 51,700
ગંગાનગર 02 જુલાઈ 2022 51,690
હનુમાનગ 02 જુલાઈ 2022 51,690
હોશિયારપુર 02 જુલાઈ 2022 51,700
જલંધર 02 જુલાઈ 2022 51,700
કપુરથલા 02 જુલાઈ 2022 51,700
લુધિયાણા 02 જુલાઈ 2022 51,700
માણસા 02 જુલાઈ 2022 51,700
મોગા 02 જુલાઈ 2022 51,700
મુકતસર 02 જુલાઈ 2022 51,700
પટિયાલા 02 જુલાઈ 2022 51,700
સંગ્રુર 02 જુલાઈ 2022 51,700
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 02 જુલાઈ 2022 51,700
સિરસા 02 જુલાઈ 2022 51,690
તરણ તરણ 02 જુલાઈ 2022 51,700
ફરીદકોટ : સોનાનો ભાવ

ફરીદકોટ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 02 જુલાઈ 2022 59,700
બાર્નાલા 02 જુલાઈ 2022 59,700
બાથિંડા 02 જુલાઈ 2022 59,700
ફરીદકોટ 02 જુલાઈ 2022 59,700
ફતેહાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,680
ફતેહગgarh સાહિબ 02 જુલાઈ 2022 59,700
ફાજિલકા 02 જુલાઈ 2022 59,700
ફિરોઝપુર 02 જુલાઈ 2022 59,700
ગંગાનગર 02 જુલાઈ 2022 59,690
હનુમાનગ 02 જુલાઈ 2022 59,690
હોશિયારપુર 02 જુલાઈ 2022 59,700
જલંધર 02 જુલાઈ 2022 59,700
કપુરથલા 02 જુલાઈ 2022 59,700
લુધિયાણા 02 જુલાઈ 2022 59,700
માણસા 02 જુલાઈ 2022 59,700
મોગા 02 જુલાઈ 2022 59,700
મુકતસર 02 જુલાઈ 2022 59,700
પટિયાલા 02 જુલાઈ 2022 59,700
સંગ્રુર 02 જુલાઈ 2022 59,700
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 02 જુલાઈ 2022 59,700
સિરસા 02 જુલાઈ 2022 59,680
તરણ તરણ 02 જુલાઈ 2022 59,700
ફરીદકોટ : ચાંદીના ભાવ