ફરીદકોટ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ફરીદકોટ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 02 ડિસેમ્બર 2023 63,270
બાર્નાલા 02 ડિસેમ્બર 2023 63,270
બાથિંડા 02 ડિસેમ્બર 2023 63,270
ફરીદકોટ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,270
ફતેહાબાદ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,250
ફતેહગgarh સાહિબ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,270
ફાજિલકા 02 ડિસેમ્બર 2023 63,270
ફિરોઝપુર 02 ડિસેમ્બર 2023 63,270
ગંગાનગર 02 ડિસેમ્બર 2023 63,260
હનુમાનગ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,260
હોશિયારપુર 02 ડિસેમ્બર 2023 63,270
જલંધર 02 ડિસેમ્બર 2023 63,270
કપુરથલા 02 ડિસેમ્બર 2023 63,270
લુધિયાણા 02 ડિસેમ્બર 2023 63,270
માણસા 02 ડિસેમ્બર 2023 63,270
મોગા 02 ડિસેમ્બર 2023 63,270
મુકતસર 02 ડિસેમ્બર 2023 63,270
પટિયાલા 02 ડિસેમ્બર 2023 63,270
સંગ્રુર 02 ડિસેમ્બર 2023 63,270
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 02 ડિસેમ્બર 2023 63,270
સિરસા 02 ડિસેમ્બર 2023 63,250
તરણ તરણ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,270
ફરીદકોટ : સોનાનો ભાવ

ફરીદકોટ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 02 ડિસેમ્બર 2023 77,680
બાર્નાલા 02 ડિસેમ્બર 2023 77,680
બાથિંડા 02 ડિસેમ્બર 2023 77,680
ફરીદકોટ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,680
ફતેહાબાદ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,660
ફતેહગgarh સાહિબ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,680
ફાજિલકા 02 ડિસેમ્બર 2023 77,680
ફિરોઝપુર 02 ડિસેમ્બર 2023 77,680
ગંગાનગર 02 ડિસેમ્બર 2023 77,670
હનુમાનગ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,670
હોશિયારપુર 02 ડિસેમ્બર 2023 77,680
જલંધર 02 ડિસેમ્બર 2023 77,680
કપુરથલા 02 ડિસેમ્બર 2023 77,680
લુધિયાણા 02 ડિસેમ્બર 2023 77,680
માણસા 02 ડિસેમ્બર 2023 77,680
મોગા 02 ડિસેમ્બર 2023 77,680
મુકતસર 02 ડિસેમ્બર 2023 77,680
પટિયાલા 02 ડિસેમ્બર 2023 77,680
સંગ્રુર 02 ડિસેમ્બર 2023 77,680
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 02 ડિસેમ્બર 2023 77,680
સિરસા 02 ડિસેમ્બર 2023 77,660
તરણ તરણ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,680
ફરીદકોટ : ચાંદીના ભાવ