ફાજિલકા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ફાજિલકા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 07 જુલાઈ 2022 52,500
બાર્નાલા 07 જુલાઈ 2022 52,500
બાથિંડા 07 જુલાઈ 2022 52,500
ફરીદકોટ 07 જુલાઈ 2022 52,500
ફાજિલકા 07 જુલાઈ 2022 52,500
ફિરોઝપુર 07 જુલાઈ 2022 52,500
ગંગાનગર 07 જુલાઈ 2022 52,500
હનુમાનગ 07 જુલાઈ 2022 52,500
માણસા 07 જુલાઈ 2022 52,500
મોગા 07 જુલાઈ 2022 52,500
મુકતસર 07 જુલાઈ 2022 52,500
સિરસા 07 જુલાઈ 2022 52,490
તરણ તરણ 07 જુલાઈ 2022 52,500
ફાજિલકા : સોનાનો ભાવ

ફાજિલકા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 07 જુલાઈ 2022 58,200
બાર્નાલા 07 જુલાઈ 2022 58,200
બાથિંડા 07 જુલાઈ 2022 58,200
ફરીદકોટ 07 જુલાઈ 2022 58,200
ફાજિલકા 07 જુલાઈ 2022 58,200
ફિરોઝપુર 07 જુલાઈ 2022 58,200
ગંગાનગર 07 જુલાઈ 2022 58,190
હનુમાનગ 07 જુલાઈ 2022 58,190
માણસા 07 જુલાઈ 2022 58,200
મોગા 07 જુલાઈ 2022 58,200
મુકતસર 07 જુલાઈ 2022 58,200
સિરસા 07 જુલાઈ 2022 58,180
તરણ તરણ 07 જુલાઈ 2022 58,200
ફાજિલકા : ચાંદીના ભાવ