ફિરોઝપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ફિરોઝપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 05 જુલાઈ 2022 53,130
બાર્નાલા 05 જુલાઈ 2022 53,130
બાથિંડા 05 જુલાઈ 2022 53,130
ફરીદકોટ 05 જુલાઈ 2022 53,130
ફાજિલકા 05 જુલાઈ 2022 53,130
ફિરોઝપુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
ગંગાનગર 05 જુલાઈ 2022 53,130
ગુરદાસપુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
હનુમાનગ 05 જુલાઈ 2022 53,130
હોશિયારપુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
જલંધર 05 જુલાઈ 2022 53,130
કપુરથલા 05 જુલાઈ 2022 53,130
લુધિયાણા 05 જુલાઈ 2022 53,130
માણસા 05 જુલાઈ 2022 53,130
મોગા 05 જુલાઈ 2022 53,130
મુકતસર 05 જુલાઈ 2022 53,130
સંગ્રુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 05 જુલાઈ 2022 53,130
સિરસા 05 જુલાઈ 2022 53,120
તરણ તરણ 05 જુલાઈ 2022 53,130
ફિરોઝપુર : સોનાનો ભાવ

ફિરોઝપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 05 જુલાઈ 2022 59,100
બાર્નાલા 05 જુલાઈ 2022 59,100
બાથિંડા 05 જુલાઈ 2022 59,100
ફરીદકોટ 05 જુલાઈ 2022 59,100
ફાજિલકા 05 જુલાઈ 2022 59,100
ફિરોઝપુર 05 જુલાઈ 2022 59,100
ગંગાનગર 05 જુલાઈ 2022 59,090
ગુરદાસપુર 05 જુલાઈ 2022 59,100
હનુમાનગ 05 જુલાઈ 2022 59,090
હોશિયારપુર 05 જુલાઈ 2022 59,100
જલંધર 05 જુલાઈ 2022 59,100
કપુરથલા 05 જુલાઈ 2022 59,100
લુધિયાણા 05 જુલાઈ 2022 59,100
માણસા 05 જુલાઈ 2022 59,100
મોગા 05 જુલાઈ 2022 59,100
મુકતસર 05 જુલાઈ 2022 59,100
સંગ્રુર 05 જુલાઈ 2022 59,100
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 05 જુલાઈ 2022 59,100
સિરસા 05 જુલાઈ 2022 59,080
તરણ તરણ 05 જુલાઈ 2022 59,100
ફિરોઝપુર : ચાંદીના ભાવ