ગેન્ડરબલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગેન્ડરબલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતનાગ 02 જુલાઈ 2022 51,790
બડગામ 02 જુલાઈ 2022 51,790
બંદીપોરા 02 જુલાઈ 2022 51,790
બારામુલ્લા 02 જુલાઈ 2022 51,790
ડોડા 02 જુલાઈ 2022 51,790
ગેન્ડરબલ 02 જુલાઈ 2022 51,790
કારગિલ 02 જુલાઈ 2022 51,790
કિશ્ત્વર 02 જુલાઈ 2022 51,790
કુલગામ 02 જુલાઈ 2022 51,790
કુપવાડા 02 જુલાઈ 2022 51,790
પૂંછ 02 જુલાઈ 2022 51,790
પુલવામા 02 જુલાઈ 2022 51,790
રાજૌરી 02 જુલાઈ 2022 51,790
રામબન 02 જુલાઈ 2022 51,790
રિયાસી 02 જુલાઈ 2022 51,790
શોપિયન 02 જુલાઈ 2022 51,790
શ્રીનગર 02 જુલાઈ 2022 51,790
ઉધમપુર 02 જુલાઈ 2022 51,790
ગેન્ડરબલ : સોનાનો ભાવ

ગેન્ડરબલ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતનાગ 02 જુલાઈ 2022 59,800
બડગામ 02 જુલાઈ 2022 59,800
બંદીપોરા 02 જુલાઈ 2022 59,800
બારામુલ્લા 02 જુલાઈ 2022 59,800
ડોડા 02 જુલાઈ 2022 59,800
ગેન્ડરબલ 02 જુલાઈ 2022 59,800
કારગિલ 02 જુલાઈ 2022 59,800
કિશ્ત્વર 02 જુલાઈ 2022 59,800
કુલગામ 02 જુલાઈ 2022 59,800
કુપવાડા 02 જુલાઈ 2022 59,800
પૂંછ 02 જુલાઈ 2022 59,800
પુલવામા 02 જુલાઈ 2022 59,800
રાજૌરી 02 જુલાઈ 2022 59,800
રામબન 02 જુલાઈ 2022 59,800
રિયાસી 02 જુલાઈ 2022 59,800
શોપિયન 02 જુલાઈ 2022 59,800
શ્રીનગર 02 જુલાઈ 2022 59,800
ઉધમપુર 02 જુલાઈ 2022 59,800
ગેન્ડરબલ : ચાંદીના ભાવ