ગarhવા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગarhવા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરવાલ 07 જૂન 2023 59,860
Aurangરંગાબાદ 07 જૂન 2023 59,860
બલરામપુર 07 જૂન 2023 59,870
ચંદૌલી 07 જૂન 2023 59,910
ચત્ર 07 જૂન 2023 59,910
ગarhવા 07 જૂન 2023 59,910
ગયા 07 જૂન 2023 59,860
ગુમલા 07 જૂન 2023 59,910
જશપુર 07 જૂન 2023 59,870
કૈમૂર 07 જૂન 2023 59,860
કોરિયા 07 જૂન 2023 59,870
લતેહર 07 જૂન 2023 59,910
લોહરદગા 07 જૂન 2023 59,910
મિર્ઝાપુર 07 જૂન 2023 59,910
પલામાઉ 07 જૂન 2023 59,910
રોહતાસ 07 જૂન 2023 59,860
સિંગરૌલી 07 જૂન 2023 59,960
સોનભદ્ર 07 જૂન 2023 59,910
સૂરજપુર 07 જૂન 2023 59,870
સરગુજા 07 જૂન 2023 59,870
વારાણસી 07 જૂન 2023 59,910
ગarhવા : સોનાનો ભાવ

ગarhવા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરવાલ 07 જૂન 2023 71,900
Aurangરંગાબાદ 07 જૂન 2023 71,900
બલરામપુર 07 જૂન 2023 71,910
ચંદૌલી 07 જૂન 2023 71,960
ચત્ર 07 જૂન 2023 71,960
ગarhવા 07 જૂન 2023 71,960
ગયા 07 જૂન 2023 71,900
ગુમલા 07 જૂન 2023 71,960
જશપુર 07 જૂન 2023 71,910
કૈમૂર 07 જૂન 2023 71,900
કોરિયા 07 જૂન 2023 71,910
લતેહર 07 જૂન 2023 71,960
લોહરદગા 07 જૂન 2023 71,960
મિર્ઝાપુર 07 જૂન 2023 71,960
પલામાઉ 07 જૂન 2023 71,960
રોહતાસ 07 જૂન 2023 71,900
સિંગરૌલી 07 જૂન 2023 72,010
સોનભદ્ર 07 જૂન 2023 71,960
સૂરજપુર 07 જૂન 2023 71,910
સરગુજા 07 જૂન 2023 71,910
વારાણસી 07 જૂન 2023 71,960
ગarhવા : ચાંદીના ભાવ