ગarhવા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગarhવા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરવાલ 07 જુલાઈ 2022 52,480
Aurangરંગાબાદ 07 જુલાઈ 2022 52,480
બલરામપુર 07 જુલાઈ 2022 52,480
ચંદૌલી 07 જુલાઈ 2022 52,520
ચત્ર 07 જુલાઈ 2022 52,520
ગarhવા 07 જુલાઈ 2022 52,520
ગયા 07 જુલાઈ 2022 52,480
ગુમલા 07 જુલાઈ 2022 52,520
જશપુર 07 જુલાઈ 2022 52,480
કૈમૂર 07 જુલાઈ 2022 52,480
કોરિયા 07 જુલાઈ 2022 52,480
લતેહર 07 જુલાઈ 2022 52,520
લોહરદગા 07 જુલાઈ 2022 52,520
મિર્ઝાપુર 07 જુલાઈ 2022 52,520
પલામાઉ 07 જુલાઈ 2022 52,520
રોહતાસ 07 જુલાઈ 2022 52,480
સિંગરૌલી 07 જુલાઈ 2022 52,560
સોનભદ્ર 07 જુલાઈ 2022 52,520
સૂરજપુર 07 જુલાઈ 2022 52,480
સરગુજા 07 જુલાઈ 2022 52,480
વારાણસી 07 જુલાઈ 2022 52,520
ગarhવા : સોનાનો ભાવ

ગarhવા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરવાલ 07 જુલાઈ 2022 58,170
Aurangરંગાબાદ 07 જુલાઈ 2022 58,170
બલરામપુર 07 જુલાઈ 2022 58,180
ચંદૌલી 07 જુલાઈ 2022 58,210
ચત્ર 07 જુલાઈ 2022 58,210
ગarhવા 07 જુલાઈ 2022 58,210
ગયા 07 જુલાઈ 2022 58,170
ગુમલા 07 જુલાઈ 2022 58,210
જશપુર 07 જુલાઈ 2022 58,180
કૈમૂર 07 જુલાઈ 2022 58,170
કોરિયા 07 જુલાઈ 2022 58,180
લતેહર 07 જુલાઈ 2022 58,210
લોહરદગા 07 જુલાઈ 2022 58,210
મિર્ઝાપુર 07 જુલાઈ 2022 58,210
પલામાઉ 07 જુલાઈ 2022 58,210
રોહતાસ 07 જુલાઈ 2022 58,170
સિંગરૌલી 07 જુલાઈ 2022 58,260
સોનભદ્ર 07 જુલાઈ 2022 58,210
સૂરજપુર 07 જુલાઈ 2022 58,180
સરગુજા 07 જુલાઈ 2022 58,180
વારાણસી 07 જુલાઈ 2022 58,210
ગarhવા : ચાંદીના ભાવ