ગયા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગયા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરવાલ 02 જુલાઈ 2022 51,670
Aurangરંગાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,670
બલિયા 02 જુલાઈ 2022 51,710
બેગુસરાય 02 જુલાઈ 2022 51,670
ભોજપુર 02 જુલાઈ 2022 51,670
બક્સર 02 જુલાઈ 2022 51,670
ચત્ર 02 જુલાઈ 2022 51,710
છપરા 02 જુલાઈ 2022 51,670
ગarhવા 02 જુલાઈ 2022 51,710
ગયા 02 જુલાઈ 2022 51,670
ગિરિડીહ 02 જુલાઈ 2022 51,710
હજારીબાગ 02 જુલાઈ 2022 51,710
જામુઇ 02 જુલાઈ 2022 51,670
જહાનાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,670
કૈમૂર 02 જુલાઈ 2022 51,670
કોડરમા 02 જુલાઈ 2022 51,710
લાખીસરાય 02 જુલાઈ 2022 51,670
લતેહર 02 જુલાઈ 2022 51,710
લોહરદગા 02 જુલાઈ 2022 51,710
મુઝફ્ફરપુર 02 જુલાઈ 2022 51,670
નાલંદા 02 જુલાઈ 2022 51,670
નવાડા 02 જુલાઈ 2022 51,670
પલામાઉ 02 જુલાઈ 2022 51,710
પટણા 02 જુલાઈ 2022 51,670
રામગgarh 02 જુલાઈ 2022 51,710
રોહતાસ 02 જુલાઈ 2022 51,670
સમસ્તીપુર 02 જુલાઈ 2022 51,670
શેઠપુરા 02 જુલાઈ 2022 51,670
વૈશાલી 02 જુલાઈ 2022 51,670
ગયા : સોનાનો ભાવ

ગયા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરવાલ 02 જુલાઈ 2022 59,670
Aurangરંગાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,670
બલિયા 02 જુલાઈ 2022 59,710
બેગુસરાય 02 જુલાઈ 2022 59,670
ભોજપુર 02 જુલાઈ 2022 59,670
બક્સર 02 જુલાઈ 2022 59,670
ચત્ર 02 જુલાઈ 2022 59,710
છપરા 02 જુલાઈ 2022 59,670
ગarhવા 02 જુલાઈ 2022 59,710
ગયા 02 જુલાઈ 2022 59,670
ગિરિડીહ 02 જુલાઈ 2022 59,710
હજારીબાગ 02 જુલાઈ 2022 59,710
જામુઇ 02 જુલાઈ 2022 59,670
જહાનાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,670
કૈમૂર 02 જુલાઈ 2022 59,670
કોડરમા 02 જુલાઈ 2022 59,710
લાખીસરાય 02 જુલાઈ 2022 59,670
લતેહર 02 જુલાઈ 2022 59,710
લોહરદગા 02 જુલાઈ 2022 59,710
મુઝફ્ફરપુર 02 જુલાઈ 2022 59,670
નાલંદા 02 જુલાઈ 2022 59,670
નવાડા 02 જુલાઈ 2022 59,670
પલામાઉ 02 જુલાઈ 2022 59,710
પટણા 02 જુલાઈ 2022 59,670
રામગgarh 02 જુલાઈ 2022 59,710
રોહતાસ 02 જુલાઈ 2022 59,670
સમસ્તીપુર 02 જુલાઈ 2022 59,670
શેઠપુરા 02 જુલાઈ 2022 59,670
વૈશાલી 02 જુલાઈ 2022 59,670
ગયા : ચાંદીના ભાવ