ગાજીપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગાજીપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
આંબેડકરનગર 03 જુલાઈ 2022 51,710
અરવાલ 03 જુલાઈ 2022 51,670
Aurangરંગાબાદ 03 જુલાઈ 2022 51,670
આઝમગ. 03 જુલાઈ 2022 51,710
બલિયા 03 જુલાઈ 2022 51,710
બસ્તી 03 જુલાઈ 2022 51,710
ભોજપુર 03 જુલાઈ 2022 51,670
બક્સર 03 જુલાઈ 2022 51,670
ચંદૌલી 03 જુલાઈ 2022 51,710
છપરા 03 જુલાઈ 2022 51,670
દેવરિયા 03 જુલાઈ 2022 51,710
ગાજીપુર 03 જુલાઈ 2022 51,710
ગોપાલગંજ 03 જુલાઈ 2022 51,670
ગોરખપુર 03 જુલાઈ 2022 51,710
જૈનપુર 03 જુલાઈ 2022 51,710
જહાનાબાદ 03 જુલાઈ 2022 51,670
કૈમૂર 03 જુલાઈ 2022 51,670
કુશીનગર 03 જુલાઈ 2022 51,710
મૌનાથભંજન 03 જુલાઈ 2022 51,710
મિર્ઝાપુર 03 જુલાઈ 2022 51,710
પટણા 03 જુલાઈ 2022 51,670
રોહતાસ 03 જુલાઈ 2022 51,670
સંત કબીર નગર 03 જુલાઈ 2022 51,710
સીવાન 03 જુલાઈ 2022 51,670
સોનભદ્ર 03 જુલાઈ 2022 51,710
વારાણસી 03 જુલાઈ 2022 51,710
ગાજીપુર : સોનાનો ભાવ

ગાજીપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
આંબેડકરનગર 03 જુલાઈ 2022 59,710
અરવાલ 03 જુલાઈ 2022 59,670
Aurangરંગાબાદ 03 જુલાઈ 2022 59,670
આઝમગ. 03 જુલાઈ 2022 59,710
બલિયા 03 જુલાઈ 2022 59,710
બસ્તી 03 જુલાઈ 2022 59,710
ભોજપુર 03 જુલાઈ 2022 59,670
બક્સર 03 જુલાઈ 2022 59,670
ચંદૌલી 03 જુલાઈ 2022 59,710
છપરા 03 જુલાઈ 2022 59,670
દેવરિયા 03 જુલાઈ 2022 59,710
ગાજીપુર 03 જુલાઈ 2022 59,710
ગોપાલગંજ 03 જુલાઈ 2022 59,670
ગોરખપુર 03 જુલાઈ 2022 59,710
જૈનપુર 03 જુલાઈ 2022 59,710
જહાનાબાદ 03 જુલાઈ 2022 59,670
કૈમૂર 03 જુલાઈ 2022 59,670
કુશીનગર 03 જુલાઈ 2022 59,710
મૌનાથભંજન 03 જુલાઈ 2022 59,710
મિર્ઝાપુર 03 જુલાઈ 2022 59,710
પટણા 03 જુલાઈ 2022 59,670
રોહતાસ 03 જુલાઈ 2022 59,670
સંત કબીર નગર 03 જુલાઈ 2022 59,710
સીવાન 03 જુલાઈ 2022 59,670
સોનભદ્ર 03 જુલાઈ 2022 59,710
વારાણસી 03 જુલાઈ 2022 59,710
ગાજીપુર : ચાંદીના ભાવ