ગિરિડીહ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગિરિડીહ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બેન્કા 07 જુલાઈ 2022 52,480
બંકુરા 07 જુલાઈ 2022 52,440
બેગુસરાય 07 જુલાઈ 2022 52,480
ભાગલપુર 07 જુલાઈ 2022 52,480
બીરભૂમ 07 જુલાઈ 2022 52,440
બોકારો 07 જુલાઈ 2022 52,520
ચત્ર 07 જુલાઈ 2022 52,520
દેવગarh 07 જુલાઈ 2022 52,520
ધનબાદ 07 જુલાઈ 2022 52,520
દુમકા 07 જુલાઈ 2022 52,520
ગયા 07 જુલાઈ 2022 52,480
ગિરિડીહ 07 જુલાઈ 2022 52,520
ગોડ્ડા 07 જુલાઈ 2022 52,520
હજારીબાગ 07 જુલાઈ 2022 52,520
જામતારા 07 જુલાઈ 2022 52,520
જામુઇ 07 જુલાઈ 2022 52,480
ખાગરીયા 07 જુલાઈ 2022 52,480
કોડરમા 07 જુલાઈ 2022 52,520
લાખીસરાય 07 જુલાઈ 2022 52,480
મુન્જર 07 જુલાઈ 2022 52,480
નાલંદા 07 જુલાઈ 2022 52,480
નવાડા 07 જુલાઈ 2022 52,480
પુરૂલિયા 07 જુલાઈ 2022 52,440
રામગgarh 07 જુલાઈ 2022 52,520
રાંચી 07 જુલાઈ 2022 52,520
સરૈકલા ખરાસાવન 07 જુલાઈ 2022 52,520
શેઠપુરા 07 જુલાઈ 2022 52,480
ગિરિડીહ : સોનાનો ભાવ

ગિરિડીહ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બેન્કા 07 જુલાઈ 2022 58,170
બંકુરા 07 જુલાઈ 2022 58,120
બેગુસરાય 07 જુલાઈ 2022 58,170
ભાગલપુર 07 જુલાઈ 2022 58,170
બીરભૂમ 07 જુલાઈ 2022 58,120
બોકારો 07 જુલાઈ 2022 58,210
ચત્ર 07 જુલાઈ 2022 58,210
દેવગarh 07 જુલાઈ 2022 58,210
ધનબાદ 07 જુલાઈ 2022 58,210
દુમકા 07 જુલાઈ 2022 58,210
ગયા 07 જુલાઈ 2022 58,170
ગિરિડીહ 07 જુલાઈ 2022 58,210
ગોડ્ડા 07 જુલાઈ 2022 58,210
હજારીબાગ 07 જુલાઈ 2022 58,210
જામતારા 07 જુલાઈ 2022 58,210
જામુઇ 07 જુલાઈ 2022 58,170
ખાગરીયા 07 જુલાઈ 2022 58,170
કોડરમા 07 જુલાઈ 2022 58,210
લાખીસરાય 07 જુલાઈ 2022 58,170
મુન્જર 07 જુલાઈ 2022 58,170
નાલંદા 07 જુલાઈ 2022 58,170
નવાડા 07 જુલાઈ 2022 58,170
પુરૂલિયા 07 જુલાઈ 2022 58,120
રામગgarh 07 જુલાઈ 2022 58,210
રાંચી 07 જુલાઈ 2022 58,210
સરૈકલા ખરાસાવન 07 જુલાઈ 2022 58,210
શેઠપુરા 07 જુલાઈ 2022 58,170
ગિરિડીહ : ચાંદીના ભાવ