ગુલબર્ગ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગુલબર્ગ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બિદર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
બીજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
ગુલબર્ગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
લાતુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
મેડક 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
ઉસ્માનબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
રાયચુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
રંગરેડ્ડી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
સંગરેડ્ડી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
સોલાપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
વિકરાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
યાદગીર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
ગુલબર્ગ : સોનાનો ભાવ

ગુલબર્ગ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બિદર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
બીજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
ગુલબર્ગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
લાતુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
મેડક 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
ઉસ્માનબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
રાયચુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
રંગરેડ્ડી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
સંગરેડ્ડી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
સોલાપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
વિકરાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
યાદગીર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
ગુલબર્ગ : ચાંદીના ભાવ