ગુમલા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગુમલા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બલરામપુર 05 જુલાઈ 2022 53,110
ચત્ર 05 જુલાઈ 2022 53,150
ગarhવા 05 જુલાઈ 2022 53,150
ગુમલા 05 જુલાઈ 2022 53,150
હજારીબાગ 05 જુલાઈ 2022 53,150
જશપુર 05 જુલાઈ 2022 53,110
ઝારસુગુડા 05 જુલાઈ 2022 53,150
ખુન્તી 05 જુલાઈ 2022 53,150
લતેહર 05 જુલાઈ 2022 53,150
લોહરદગા 05 જુલાઈ 2022 53,150
પલામાઉ 05 જુલાઈ 2022 53,150
રામગgarh 05 જુલાઈ 2022 53,150
રાંચી 05 જુલાઈ 2022 53,150
સરૈકલા ખરાસાવન 05 જુલાઈ 2022 53,150
સિમડેગા 05 જુલાઈ 2022 53,150
સુંદરગgarh 05 જુલાઈ 2022 53,150
સરગુજા 05 જુલાઈ 2022 53,110
પશ્ચિમ સિંહભૂમ 05 જુલાઈ 2022 53,150
ગુમલા : સોનાનો ભાવ

ગુમલા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બલરામપુર 05 જુલાઈ 2022 59,070
ચત્ર 05 જુલાઈ 2022 59,110
ગarhવા 05 જુલાઈ 2022 59,110
ગુમલા 05 જુલાઈ 2022 59,110
હજારીબાગ 05 જુલાઈ 2022 59,110
જશપુર 05 જુલાઈ 2022 59,070
ઝારસુગુડા 05 જુલાઈ 2022 59,110
ખુન્તી 05 જુલાઈ 2022 59,110
લતેહર 05 જુલાઈ 2022 59,110
લોહરદગા 05 જુલાઈ 2022 59,110
પલામાઉ 05 જુલાઈ 2022 59,110
રામગgarh 05 જુલાઈ 2022 59,110
રાંચી 05 જુલાઈ 2022 59,110
સરૈકલા ખરાસાવન 05 જુલાઈ 2022 59,110
સિમડેગા 05 જુલાઈ 2022 59,110
સુંદરગgarh 05 જુલાઈ 2022 59,110
સરગુજા 05 જુલાઈ 2022 59,070
પશ્ચિમ સિંહભૂમ 05 જુલાઈ 2022 59,110
ગુમલા : ચાંદીના ભાવ