ગુરદાસપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગુરદાસપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
બિલાસપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ચંબા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ડોડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
ફિરોઝપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ગુરદાસપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
હમીરપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
હોશિયારપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
જલંધર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
જમ્મુ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
કાંગરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
કપુરથલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
કઠુઆ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
કિશ્ત્વર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
લુધિયાણા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
મંડી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
મોગા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
પઠાણકોટ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
રામબન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
રિયાસી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
રૂપનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
સામ્બા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
તરણ તરણ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ઉધમપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
ના 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ગુરદાસપુર : સોનાનો ભાવ

ગુરદાસપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
બિલાસપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ચંબા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ડોડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
ફિરોઝપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
ગુરદાસપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
હમીરપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
હોશિયારપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
જલંધર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
જમ્મુ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
કાંગરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
કપુરથલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
કઠુઆ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
કિશ્ત્વર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
લુધિયાણા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
મંડી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
મોગા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
પઠાણકોટ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
રામબન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
રિયાસી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
રૂપનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
સામ્બા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
તરણ તરણ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
ઉધમપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
ના 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ગુરદાસપુર : ચાંદીના ભાવ