હવેરી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

હવેરી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બગલકોટ 17 એપ્રિલ 2024 73,050
બેલગામ 17 એપ્રિલ 2024 73,050
ચિત્રદુર્ગ 17 એપ્રિલ 2024 73,050
દવાંગેરે 17 એપ્રિલ 2024 73,050
ધરવાડ 17 એપ્રિલ 2024 73,050
ગાડાગ 17 એપ્રિલ 2024 73,050
હવેરી 17 એપ્રિલ 2024 73,050
કોપલ 17 એપ્રિલ 2024 73,050
માર્ગગાઓ 17 એપ્રિલ 2024 73,010
શિમોગા 17 એપ્રિલ 2024 73,050
ઉત્તર કન્નડ 17 એપ્રિલ 2024 73,050
હવેરી : સોનાનો ભાવ

હવેરી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બગલકોટ 17 એપ્રિલ 2024 83,760
બેલગામ 17 એપ્રિલ 2024 83,760
ચિત્રદુર્ગ 17 એપ્રિલ 2024 83,760
દવાંગેરે 17 એપ્રિલ 2024 83,760
ધરવાડ 17 એપ્રિલ 2024 83,760
ગાડાગ 17 એપ્રિલ 2024 83,760
હવેરી 17 એપ્રિલ 2024 83,760
કોપલ 17 એપ્રિલ 2024 83,760
માર્ગગાઓ 17 એપ્રિલ 2024 83,720
શિમોગા 17 એપ્રિલ 2024 83,760
ઉત્તર કન્નડ 17 એપ્રિલ 2024 83,760
હવેરી : ચાંદીના ભાવ