હજારીબાગ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

હજારીબાગ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરવાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
Aurangરંગાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
બોકારો 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ચત્ર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
દેવગarh 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ધનબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ગયા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
ગિરિડીહ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ગુમલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
હજારીબાગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
જામતારા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
જામુઇ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
જહાનાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
ખુન્તી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
કોડરમા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
લાખીસરાય 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
લતેહર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
લોહરદગા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
નાલંદા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
નવાડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
પલામાઉ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
પુરૂલિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
રામગgarh 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
રાંચી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
સરૈકલા ખરાસાવન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
શેઠપુરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
હજારીબાગ : સોનાનો ભાવ

હજારીબાગ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરવાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
Aurangરંગાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
બોકારો 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ચત્ર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
દેવગarh 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ધનબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ગયા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
ગિરિડીહ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ગુમલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
હજારીબાગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
જામતારા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
જામુઇ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
જહાનાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
ખુન્તી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
કોડરમા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
લાખીસરાય 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
લતેહર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
લોહરદગા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
નાલંદા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
નવાડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
પલામાઉ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
પુરૂલિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
રામગgarh 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
રાંચી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
સરૈકલા ખરાસાવન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
શેઠપુરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
હજારીબાગ : ચાંદીના ભાવ