હિંગોલી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

હિંગોલી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અદિલાબાદ 05 જુલાઈ 2022 53,220
અકોલા 05 જુલાઈ 2022 53,130
અમરાવતી 05 જુલાઈ 2022 53,130
બુલધના 05 જુલાઈ 2022 53,130
હિંગોલી 05 જુલાઈ 2022 53,130
જલના 05 જુલાઈ 2022 53,130
લાતુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
નાંદેડ 05 જુલાઈ 2022 53,130
નિર્મલ 05 જુલાઈ 2022 53,220
નિઝમાબાદ 05 જુલાઈ 2022 53,220
પરભણી 05 જુલાઈ 2022 53,130
વશીમ 05 જુલાઈ 2022 53,130
યાવતમાલ 05 જુલાઈ 2022 53,130
હિંગોલી : સોનાનો ભાવ

હિંગોલી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અદિલાબાદ 05 જુલાઈ 2022 59,190
અકોલા 05 જુલાઈ 2022 59,100
અમરાવતી 05 જુલાઈ 2022 59,100
બુલધના 05 જુલાઈ 2022 59,100
હિંગોલી 05 જુલાઈ 2022 59,100
જલના 05 જુલાઈ 2022 59,100
લાતુર 05 જુલાઈ 2022 59,100
નાંદેડ 05 જુલાઈ 2022 59,100
નિર્મલ 05 જુલાઈ 2022 59,190
નિઝમાબાદ 05 જુલાઈ 2022 59,190
પરભણી 05 જુલાઈ 2022 59,100
વશીમ 05 જુલાઈ 2022 59,100
યાવતમાલ 05 જુલાઈ 2022 59,100
હિંગોલી : ચાંદીના ભાવ