હૈદરાબાદ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

હૈદરાબાદ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બિદર 04 કુચ 2024 63,730
હૈદરાબાદ 04 કુચ 2024 63,780
જનગાંવ 04 કુચ 2024 63,780
કામરેડ્ડી 04 કુચ 2024 63,780
કરીમ નગર 04 કુચ 2024 63,780
મેડક 04 કુચ 2024 63,780
મેડચલ મલકજગિરી 04 કુચ 2024 63,780
મહેબુબનગર 04 કુચ 2024 63,780
નાગરકૃણૂલ 04 કુચ 2024 63,780
નલગોંડા 04 કુચ 2024 63,780
નિઝમાબાદ 04 કુચ 2024 63,780
રાજન્ના સિસિલા 04 કુચ 2024 63,780
રંગરેડ્ડી 04 કુચ 2024 63,780
સંગરેડ્ડી 04 કુચ 2024 63,780
સિદ્દીપેત 04 કુચ 2024 63,780
સૂર્યપેટ 04 કુચ 2024 63,780
વિકરાબાદ 04 કુચ 2024 63,780
વાનાપાર્થી 04 કુચ 2024 63,780
વારંગલ 04 કુચ 2024 63,780
વારંગલ ગ્રામીણ 04 કુચ 2024 63,780
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 04 કુચ 2024 63,780
યાદગીર 04 કુચ 2024 63,730
હૈદરાબાદ : સોનાનો ભાવ

હૈદરાબાદ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બિદર 04 કુચ 2024 72,260
હૈદરાબાદ 04 કુચ 2024 72,320
જનગાંવ 04 કુચ 2024 72,320
કામરેડ્ડી 04 કુચ 2024 72,320
કરીમ નગર 04 કુચ 2024 72,320
મેડક 04 કુચ 2024 72,320
મેડચલ મલકજગિરી 04 કુચ 2024 72,320
મહેબુબનગર 04 કુચ 2024 72,320
નાગરકૃણૂલ 04 કુચ 2024 72,320
નલગોંડા 04 કુચ 2024 72,320
નિઝમાબાદ 04 કુચ 2024 72,320
રાજન્ના સિસિલા 04 કુચ 2024 72,320
રંગરેડ્ડી 04 કુચ 2024 72,320
સંગરેડ્ડી 04 કુચ 2024 72,320
સિદ્દીપેત 04 કુચ 2024 72,320
સૂર્યપેટ 04 કુચ 2024 72,320
વિકરાબાદ 04 કુચ 2024 72,320
વાનાપાર્થી 04 કુચ 2024 72,320
વારંગલ 04 કુચ 2024 72,320
વારંગલ ગ્રામીણ 04 કુચ 2024 72,320
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 04 કુચ 2024 72,320
યાદગીર 04 કુચ 2024 72,260
હૈદરાબાદ : ચાંદીના ભાવ