જબલપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

જબલપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બાલાઘાટ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
દામોહ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ડિંડોરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
જબલપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
કટની 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
માંડલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
નરસિંહપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
સાગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
સિઓની 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
શાહડોલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ઉમરિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
જબલપુર : સોનાનો ભાવ

જબલપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બાલાઘાટ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
દામોહ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ડિંડોરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
જબલપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
કટની 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
માંડલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
નરસિંહપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
સાગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
સિઓની 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
શાહડોલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ઉમરિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
જબલપુર : ચાંદીના ભાવ