જગિતીય : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

જગિતીય : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અદિલાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
ચંદ્રપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
જગિતીય 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
જનગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
કામરેડ્ડી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
કરીમ નગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
માન્ચેરીયલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
મેડક 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
મેડચલ મલકજગિરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
નિર્મલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
નિઝમાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
પેડદાપલ્લી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
રાજન્ના સિસિલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
સંગરેડ્ડી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
સિદ્દીપેત 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
વારંગલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
વારંગલ ગ્રામીણ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
જગિતીય : સોનાનો ભાવ

જગિતીય : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અદિલાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
ચંદ્રપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
જગિતીય 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
જનગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
કામરેડ્ડી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
કરીમ નગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
માન્ચેરીયલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
મેડક 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
મેડચલ મલકજગિરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
નિર્મલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
નિઝમાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
પેડદાપલ્લી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
રાજન્ના સિસિલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
સંગરેડ્ડી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
સિદ્દીપેત 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
વારંગલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
વારંગલ ગ્રામીણ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
જગિતીય : ચાંદીના ભાવ