જગિતીય : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

જગિતીય : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અદિલાબાદ 22 જૂન 2024 71,730
ચંદ્રપુર 22 જૂન 2024 71,620
જગિતીય 22 જૂન 2024 71,730
જનગાંવ 22 જૂન 2024 71,730
કામરેડ્ડી 22 જૂન 2024 71,730
કરીમ નગર 22 જૂન 2024 71,730
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 22 જૂન 2024 71,730
માન્ચેરીયલ 22 જૂન 2024 71,730
મેડક 22 જૂન 2024 71,730
મેડચલ મલકજગિરી 22 જૂન 2024 71,730
નિર્મલ 22 જૂન 2024 71,730
નિઝમાબાદ 22 જૂન 2024 71,730
પેડદાપલ્લી 22 જૂન 2024 71,730
રાજન્ના સિસિલા 22 જૂન 2024 71,730
સંગરેડ્ડી 22 જૂન 2024 71,730
સિદ્દીપેત 22 જૂન 2024 71,730
વારંગલ 22 જૂન 2024 71,730
વારંગલ ગ્રામીણ 22 જૂન 2024 71,730
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 22 જૂન 2024 71,730
જગિતીય : સોનાનો ભાવ

જગિતીય : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અદિલાબાદ 22 જૂન 2024 89,530
ચંદ્રપુર 22 જૂન 2024 89,390
જગિતીય 22 જૂન 2024 89,530
જનગાંવ 22 જૂન 2024 89,530
કામરેડ્ડી 22 જૂન 2024 89,530
કરીમ નગર 22 જૂન 2024 89,530
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 22 જૂન 2024 89,530
માન્ચેરીયલ 22 જૂન 2024 89,530
મેડક 22 જૂન 2024 89,530
મેડચલ મલકજગિરી 22 જૂન 2024 89,530
નિર્મલ 22 જૂન 2024 89,530
નિઝમાબાદ 22 જૂન 2024 89,530
પેડદાપલ્લી 22 જૂન 2024 89,530
રાજન્ના સિસિલા 22 જૂન 2024 89,530
સંગરેડ્ડી 22 જૂન 2024 89,530
સિદ્દીપેત 22 જૂન 2024 89,530
વારંગલ 22 જૂન 2024 89,530
વારંગલ ગ્રામીણ 22 જૂન 2024 89,530
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 22 જૂન 2024 89,530
જગિતીય : ચાંદીના ભાવ