જલંધર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

જલંધર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 05 જુલાઈ 2022 53,120
અમૃતસર 05 જુલાઈ 2022 53,130
બાર્નાલા 05 જુલાઈ 2022 53,130
બાથિંડા 05 જુલાઈ 2022 53,130
બિલાસપુર 05 જુલાઈ 2022 53,190
ચંબા 05 જુલાઈ 2022 53,190
ચંદીગ. 05 જુલાઈ 2022 53,130
ફરીદકોટ 05 જુલાઈ 2022 53,130
ફતેહગgarh સાહિબ 05 જુલાઈ 2022 53,130
ફિરોઝપુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
ગુરદાસપુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
હમીરપુર 05 જુલાઈ 2022 53,190
હોશિયારપુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
જલંધર 05 જુલાઈ 2022 53,130
કાંગરા 05 જુલાઈ 2022 53,190
કપુરથલા 05 જુલાઈ 2022 53,130
કઠુઆ 05 જુલાઈ 2022 53,220
લુધિયાણા 05 જુલાઈ 2022 53,130
મંડી 05 જુલાઈ 2022 53,190
માણસા 05 જુલાઈ 2022 53,130
મોગા 05 જુલાઈ 2022 53,130
મુકતસર 05 જુલાઈ 2022 53,130
પંચકુલા 05 જુલાઈ 2022 53,120
પઠાણકોટ 05 જુલાઈ 2022 53,130
પટિયાલા 05 જુલાઈ 2022 53,130
રૂપનગર 05 જુલાઈ 2022 53,130
સામ્બા 05 જુલાઈ 2022 53,220
સંગ્રુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
સાસ નગર 05 જુલાઈ 2022 53,130
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 05 જુલાઈ 2022 53,130
સિમલા 05 જુલાઈ 2022 53,190
સોલન 05 જુલાઈ 2022 53,190
તરણ તરણ 05 જુલાઈ 2022 53,130
ના 05 જુલાઈ 2022 53,190
જલંધર : સોનાનો ભાવ

જલંધર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 05 જુલાઈ 2022 59,080
અમૃતસર 05 જુલાઈ 2022 59,100
બાર્નાલા 05 જુલાઈ 2022 59,100
બાથિંડા 05 જુલાઈ 2022 59,100
બિલાસપુર 05 જુલાઈ 2022 59,160
ચંબા 05 જુલાઈ 2022 59,160
ચંદીગ. 05 જુલાઈ 2022 59,100
ફરીદકોટ 05 જુલાઈ 2022 59,100
ફતેહગgarh સાહિબ 05 જુલાઈ 2022 59,100
ફિરોઝપુર 05 જુલાઈ 2022 59,100
ગુરદાસપુર 05 જુલાઈ 2022 59,100
હમીરપુર 05 જુલાઈ 2022 59,160
હોશિયારપુર 05 જુલાઈ 2022 59,100
જલંધર 05 જુલાઈ 2022 59,100
કાંગરા 05 જુલાઈ 2022 59,160
કપુરથલા 05 જુલાઈ 2022 59,100
કઠુઆ 05 જુલાઈ 2022 59,190
લુધિયાણા 05 જુલાઈ 2022 59,100
મંડી 05 જુલાઈ 2022 59,160
માણસા 05 જુલાઈ 2022 59,100
મોગા 05 જુલાઈ 2022 59,100
મુકતસર 05 જુલાઈ 2022 59,100
પંચકુલા 05 જુલાઈ 2022 59,080
પઠાણકોટ 05 જુલાઈ 2022 59,100
પટિયાલા 05 જુલાઈ 2022 59,100
રૂપનગર 05 જુલાઈ 2022 59,100
સામ્બા 05 જુલાઈ 2022 59,190
સંગ્રુર 05 જુલાઈ 2022 59,100
સાસ નગર 05 જુલાઈ 2022 59,100
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 05 જુલાઈ 2022 59,100
સિમલા 05 જુલાઈ 2022 59,160
સોલન 05 જુલાઈ 2022 59,160
તરણ તરણ 05 જુલાઈ 2022 59,100
ના 05 જુલાઈ 2022 59,160
જલંધર : ચાંદીના ભાવ