જલંધર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

જલંધર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 30 મે 2023 60,050
અમૃતસર 30 મે 2023 60,070
બાર્નાલા 30 મે 2023 60,070
બાથિંડા 30 મે 2023 60,070
બિલાસપુર 30 મે 2023 60,130
ચંબા 30 મે 2023 60,130
ચંદીગ. 30 મે 2023 60,070
ફરીદકોટ 30 મે 2023 60,070
ફતેહગgarh સાહિબ 30 મે 2023 60,070
ફિરોઝપુર 30 મે 2023 60,070
ગુરદાસપુર 30 મે 2023 60,070
હમીરપુર 30 મે 2023 60,130
હોશિયારપુર 30 મે 2023 60,070
જલંધર 30 મે 2023 60,070
કાંગરા 30 મે 2023 60,130
કપુરથલા 30 મે 2023 60,070
કઠુઆ 30 મે 2023 60,170
લુધિયાણા 30 મે 2023 60,070
મંડી 30 મે 2023 60,130
માણસા 30 મે 2023 60,070
મોગા 30 મે 2023 60,070
મુકતસર 30 મે 2023 60,070
પંચકુલા 30 મે 2023 60,050
પઠાણકોટ 30 મે 2023 60,070
પટિયાલા 30 મે 2023 60,070
રૂપનગર 30 મે 2023 60,070
સામ્બા 30 મે 2023 60,170
સંગ્રુર 30 મે 2023 60,070
સાસ નગર 30 મે 2023 60,070
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 30 મે 2023 60,070
સિમલા 30 મે 2023 60,130
સોલન 30 મે 2023 60,130
તરણ તરણ 30 મે 2023 60,070
ના 30 મે 2023 60,130
જલંધર : સોનાનો ભાવ

જલંધર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 30 મે 2023 71,190
અમૃતસર 30 મે 2023 71,210
બાર્નાલા 30 મે 2023 71,210
બાથિંડા 30 મે 2023 71,210
બિલાસપુર 30 મે 2023 71,290
ચંબા 30 મે 2023 71,290
ચંદીગ. 30 મે 2023 71,210
ફરીદકોટ 30 મે 2023 71,210
ફતેહગgarh સાહિબ 30 મે 2023 71,210
ફિરોઝપુર 30 મે 2023 71,210
ગુરદાસપુર 30 મે 2023 71,210
હમીરપુર 30 મે 2023 71,290
હોશિયારપુર 30 મે 2023 71,210
જલંધર 30 મે 2023 71,210
કાંગરા 30 મે 2023 71,290
કપુરથલા 30 મે 2023 71,210
કઠુઆ 30 મે 2023 71,340
લુધિયાણા 30 મે 2023 71,210
મંડી 30 મે 2023 71,290
માણસા 30 મે 2023 71,210
મોગા 30 મે 2023 71,210
મુકતસર 30 મે 2023 71,210
પંચકુલા 30 મે 2023 71,190
પઠાણકોટ 30 મે 2023 71,210
પટિયાલા 30 મે 2023 71,210
રૂપનગર 30 મે 2023 71,210
સામ્બા 30 મે 2023 71,340
સંગ્રુર 30 મે 2023 71,210
સાસ નગર 30 મે 2023 71,210
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 30 મે 2023 71,210
સિમલા 30 મે 2023 71,290
સોલન 30 મે 2023 71,290
તરણ તરણ 30 મે 2023 71,210
ના 30 મે 2023 71,290
જલંધર : ચાંદીના ભાવ