જલગાંવ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

જલગાંવ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અકોલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
Aurangરંગાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
બરવાની 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
બુલધના 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
બુરહાનપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ધુલે 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
જલગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
જલના 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ખંડવા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ખારગોન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
જલગાંવ : સોનાનો ભાવ

જલગાંવ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અકોલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
Aurangરંગાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
બરવાની 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
બુલધના 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
બુરહાનપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ધુલે 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
જલગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
જલના 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
ખંડવા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ખારગોન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
જલગાંવ : ચાંદીના ભાવ