જલ્પાઈગુરી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

જલ્પાઈગુરી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલીપુરદ્વાર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
અરરિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
કૂચ બિહાર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
દક્ષિણ દિનાજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
દાર્જિલિંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
ધુબૂરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
પૂર્વ જિલ્લા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,430
જલ્પાઈગુરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
કાલિમપોંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
કતિહાર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
કિશનગંજ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
કોકરાઝાર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
માલદા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
ઉત્તર જીલ્લો 02 ઓક્ટોબર 2022 50,430
પૂર્ણિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
દક્ષિણ જીલ્લો 02 ઓક્ટોબર 2022 50,430
ઉત્તર દીનાજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
પશ્ચિમ જિલ્લો 02 ઓક્ટોબર 2022 50,430
જલ્પાઈગુરી : સોનાનો ભાવ

જલ્પાઈગુરી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલીપુરદ્વાર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
અરરિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
કૂચ બિહાર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
દક્ષિણ દિનાજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
દાર્જિલિંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
ધુબૂરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
પૂર્વ જિલ્લા 02 ઓક્ટોબર 2022 57,100
જલ્પાઈગુરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
કાલિમપોંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
કતિહાર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
કિશનગંજ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
કોકરાઝાર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
માલદા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
ઉત્તર જીલ્લો 02 ઓક્ટોબર 2022 57,100
પૂર્ણિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
દક્ષિણ જીલ્લો 02 ઓક્ટોબર 2022 57,100
ઉત્તર દીનાજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
પશ્ચિમ જિલ્લો 02 ઓક્ટોબર 2022 57,100
જલ્પાઈગુરી : ચાંદીના ભાવ